גרסת הדפסה
מושבים מספר: 014-2022

עדכון מכסת יחידות הדיור בישובים הכפריים

בישיבת המועצה הארצית לתכנון ולבניה ביום 7.6.2022 הועלה נושא "תמ"א 5/35 – ישובים כפריים מתן הוראה לעריכת התכנית".

להלן דברי ההסבר שהוצגו לפני הדיון:

"לאורך השנים, מדיניות התכנון הארצית נתנה דגש לשימור תפקודו וצביונו של המרחב הכפרי במקביל להכוונת עיקר הפיתוח לישובים העירוניים במטרה לחזקם ולמנוע פירבור, לנצל את משאב הקרקע באופן יעיל ולשמור על רצף השטחים הפתוחים, ערכי הטבע, ותבניות הנוף.

במסגרת שינוי 1 ב' לתמ״א 35 שאושר בשנת 2016, נבחנה ועודכנה מדיניות התמ״א בנוגע לישובים הכפריים ועודכן היקף יחידות הדיור בהם, זאת בראי מטרות התמ״א ותוך שיתוף המועצות האזוריות והגופים הממשלתיים הרלוונטיים.

מאז אושר שינוי 1 ב' לתמ״א, קודמו הליכים הנוגעים למדיניות התכנון במרחב הכפרי, ביניהם קידומו של שינוי 1 ג' לתמ״א )משקי עזר), בחינת הצפיפויות במגזר הכפרי, מדיניות למרחב הכפרי במחוזות וקידומן של תכניות כוללניות למועצות האזוריות.

בנוסף, קודמה התכנית האסטרטגית לדיור, במסגרתה הותוו עקרונות הפיתוח העתידי ברמה הארצית במטרה, בין היתר, לכוון את מירב הפיתוח לישובים העירוניים ולשמור על צביונם ותפקודם של השטחים הפתוחים והחקלאיים, בהתאמה למדיניות התכנון הארצית.

במסגרת קידום שינוי 4 לתמ״א 35 אשר אושר בממשלה ביום 22.5.22, התחדד הצורך בבחינה משמעותית הנוגעת להיבטים השונים של יישובי המגזר הכפרי, וזאת מעבר לבחינת ערכי הצפיפות: בכלל זה תפקיד הישובים הכפריים במערך הארצי, אופיים וסיווגם, וכן היקף, מגוון ותמהיל יחידות הדיור בהם.

מטרת הדיון להורות על עריכת עדכון תמ״א 35 לעניין המגזר הכפרי, אשר יקדים את עריכת ההליך הכולל לעדכון התמ״א ויעסוק, בין היתר, בנושאים הבאים:

1. שמירה על אופיים הכפרי של הישובים והמרחב, בכלל זה ערכי החקלאות, הנוף והמורשת של ההתיישבות הכפרית וחיזוק תרומתה לעמידה ביעדי פיתוח בר קיימא לטווח ארוך ולהתמודדות עם שינויי האקלים.

2. חלוקה בין אזורי הארץ תוך אבחנה בין מרכז לפריפריה וקביעת עקרונות בנוגע להיקף ואופן הרחבת הישובים ובנוגע לערכי הצפיפות בהם.

3. הבחנה בין ישובים כפריים לישובים עירוניים, סיווג הישובים הכפריים ובחינת מנגנון למעבר בין הדגמים.

4. מתן מענה למגוון יח״ד במטרה לאפשר תמהיל אוכלוסיה רב דורי, לרבות דיור מוגן.

5. בחינת הישובים המצויים בצמידות לישובים עירוניים בראיה ארוכת טווח."

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אילן כהן במשרדנו בת"א.