גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 002-2022

רכישת זכויות המגורים על ידי אגודת הקיבוץ – עדכון נוסף

 

בסדר היום לישיבת מועצת מקרקעי ישראל לישיבת הקרובה ביום 18.01.2022 נכלל דיון ב"המלצת הצוות לבחינת ההסדרים הקבועים בסימן ה' לפרק 8.4 בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל"


להלן "מסלול חלופת האגודה".

תשומת ליבכם להוראות המעבר המוצעות בסעיף 90 לדו"ח ההמלצות סעיפים ב(טו) עד ב(יז).

המלצות אלו באם ייושמו כולן או חלקן מקטינות את הכדאיות לבחירת מסלול חלופת האגודה.

ראו פירוט והרחבה בקישור לאתר רמ"י לדיונים שקדמו להמלצות הצוות.

 

זהירות מטעויות מיסוי

במסלול חלופת האגודה יש להקפיד על דיווח למיסוי מקרקעין על רכישת הזכויות ע"י האגודה ומכירתן לחברים בהתאם לפרק 8.4 סימן ה' לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל "עיגון הזכויות למגורים בחלקת המגורים – רכישת הזכויות למגורים על ידי האגודה".

כל דיווח שלא בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל דלעיל עלול להטיל על האגודה וחבריה עלויות מס מיותרות ומכבידות.