גרסת הדפסה
מושבים מספר: 042-2021

הארכת תוקף ההנחות בהקצאת קרקע באיזורי עדיפות

בישיבת הממשלה ב 12 לספטמבר 2021 הוחלט להאריך את ההנחות בהקצאת קרקע עד 2.3.2022.

החלטת ממשלה 3738 מיום 15.4.2018 שעניינה הגדרת ישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית הוארכה ליום 2.3.2022.

החלטת ממשלה 4302 מיום 25.11.2018 שעניינה אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון הוארכה עד ליום 2.3.2022.

תקרת ההנחות הסוציואקונומית בהקצאת מגרשים לבניה למגורים

בעקבות שאלות שהופנו אלינו להלן הבהרות:

בסעיף 4.2.2(ד)(2) לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל נקבע:

"על אף האמור בסעיף קטן ד(1) ביישובים באזור עדיפות לאומית א' ו-ב',
שאינם יישובים חדשים ושאינם יישובים סמוכי גבול, תוגבל ההטבה כמפורט
להלן:

(א) ביישובים בהם המדד הכלכלי חברתי על פי קביעת הלמ"ס הוא 8, תוגבל ההטבה ל-

200,000 שקלים חדשים ליחידת דיור לפני מע"מ.

(ב) ביישובים בהם המדד הכלכלי חברתי על פי קביעת הלמ"ס הוא 9-10, תוגבל ההטבה

ל- 100,000 שקלים חדשים ליחידת דיור לפני מע"מ."

עוצמת פגיעת התקרה הסוציואקונומית

מבחן הדרוג הסוציואקונומי נקבע על פי פרסום הל.מ.ס התקף במועד החלטת מועצת מקרקעי ישראל בעניין אזורי עדיפות לאומית.

לפיכך במועד ההחלטה האחרון 8.9.2020 יחול הדרוג שהתפרסם על ידי הל.מ.ס ב 2018.

בישובי מדד הסוציואקונומי 9 באזור עדיפות ב' הפגיעה היא 80,000 ש"ח בתוספת מע"מ למגרש.

לעומת זאת מרבית ישובי אזור עדיפות ב' להם מדד הסוציואקונומי 8 לא נפגעים כלל.

בישובי מדד סוציואקונומי 8 באזור עדיפות א' הפגיעה היא 70 אלף ש"ח בתוספת מע"מ למגרש.

בישובי מדד סוציואקונומי 9 באזור עדיפות א' הפגיעה היא 170 אלף ש"ח בתוספת מע"מ למגרש.


לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אילן כהן במשרדנו בת"א.