גרסת הדפסה
מושבים מספר: 037-2021

תקופת התיישנות בגביית דמי שימוש - הבהרה

באתר רשות מקרקעי ישראל התפרסמה החלטת הנהלת רמ"י מס' 5134 מיום 21.07.2021 "תיקון לנוהל הסדרת הפרות במגזר החקלאי 90.07B".

בהחלטה נקבע שבהתאם למסמך שימושי פעילות לא חקלאית (פל"ח) במגזר החקלאי- עדכון מדיניות שיצא מידיו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ביום 12.11.2020, תקופת החיוב בדמי שימוש תהיה בהתאם לתקופת השימוש בפועל ולא יותר מ- 7 שנים אחורה מהמועד שנקבע.

הוראה זו מתקנת ומרחיבה את החלטת הנהלה 4614 "נוהל הסדרת הפרות במגזר החקלאי" אשר הגביל "ההטבה" (כהגדרתה בהחלטת הנהלה 5134 - ב.מ.) לתקופה של שנתיים ממועד פרסום הנוהל, דהיינו עד 17.06.2021.

יצוין שבהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מיום 15.12.2020 תוקן פרק 8.9 לקובץ החלטות המועצה.
עיקר התיקונים: לבעל זכויות שהגיע לגיל 62 אשר יסדיר את השימושים בנחלה עד 31.12.2022 – יוגבלו חובות דמי שימוש העבר שנוצרו עד 1.9.2021 לתקופה של 4 שנים אחורה.

 

לעניין תשלום בגין שימושי עבר ראו חוזרנו 3/2021 "הסדרת שימושים לא חקלאיים בחלקת המגורים במושב- עדכון"

וכן את חוזרנו מס' 98/2011 "גביית חובות ממ"י שהתיישנו – עדכון"

 

לדעתנו גביית דמי שימוש עבר במקביל לגביית 91% דמי חכירה מהוונים לתקופת העתיד מביאה לתוצאה בלתי סבירה לפיה משלם החוכר בעשרות אחוזים יותר משווי הנכס.

הפתרון לעיוות דלעיל ניתן בעבר בדרך של ביצוע עסקת תעסוקה ממועד השימוש הנכס.

אנו קוראים לרמ"י לחזור לעמדתם מקדמת דנא בנושא זה.

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אריאל וייל במשרדנו בעפולה 04-6484770.