גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 041-2021

סיווג ישובים ואזורים בתחום עדיפות לאומית – עדכון

. החלטת הממשלה 3738 " הגדרת יישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית " מיום 15.04.2018 בתוקף עד ליום 30.9.2021.

השינוי האחרון בסיווג ישובי עדיפות לאומית בוצע בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל 8.9.2020.

ראו חוזרינו 70/2020 "שינויים במדיניות ההנחות בהקצאת קרקע - עדכון"

החלטה 3738 הינה החלטת אב שממנה משרדי הממשלה השונים גוזרים את הרשימות אזורי עדיפות המשרדיים.

 

החלטה הממשלה 4302 " קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון" מיום 25.11.2018 היא ההחלטה שלפיה רשות מקרקעי ישראל מסווגת את הישובים.

2. סעיף 4.2.2(י) לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל קובע בין השאר

"רשימות האזורים והיישובים הנגזרות מהתבחינים המפורטים בנספח א, קבועים בהתאם לנתונים ולרשימות שבהחלטות הממשלה מספר 3738 ו 4302 וזאת כל עוד מדיניות הנחות האזור נסמכת על החלטות אלו ואף אם פורסמו נתוני בסיס חדשים."

 

3. הפרמטרים לסיווג ברשימת ישובי עדיפות לאומית הם:

- נפות הפריפריה הגיאוגרפית - הנפות הפריפריאליות ביותר, בהתאם לשקלול נתוני מדד הפריפריאליות של הרשויות המקומיות הנכללות בנפה. ייכללו במפת העדיפות הלאומית כל הנפות והיישובים כאמור אשר שיעור התושבים המתגורר בהם במצטבר אינו עולה על 25% מכלל אוכלוסיית ישראל.

- יישובים מאוימים - יישובים ביהודה ושומרון, המסווגים על ידי מערכת הביטחון ברמות איום 3-5 (רמות האיום הגבוהות ביותר).

- יישובים חדשים - יישובים אשר יוקמו במהלך תקופת תוקפה של ההחלטה וכן יישובים אשר במועד קבלת ההחלטה: (א) טרם חלפה תקופה של 5 שנים ממועד איכלוסם או (ב) טרם חלפה תקופה של 10 שנים ממועד הקמתם - המאוחר בין השניים.

נכון להיום אין צפי לשינויים משמעותיים בסיווג הישובים אך יש להערך לשינויים ככל שיהיו.

 

4. שימו לב שעל הטבות אזורי העדיפות למגורים צפויות לחול תקרות ההנחה בהתאם לדרוג החברתי כלכלי שפורסם ב- 15.12.2020.

בעניין זה ראו חוזרנו 114/2020: "השלכות השינויים בדרוג החברתי כלכלי על ההנחות בקרקע"

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אילן כהן במשרדנו בתל אביב.