גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 039-2021

עמדת רמ"י לפיה תעשייה עתירת ידע (הייטק) הינה שימוש נוסף


בהחלטת הנהלת רמ"י 4589 מיום 10.4.2019 שפורסמה לאחרונה באתר רמ"י נקבע כי תעשייה עתירה ידע (הייטק) הינה שימוש נוסף לתעשייה המחייב בדמי היתר.

להלן נוסח ההחלטה במלואה:

"מדיניות רשות מקרקעי ישראל קובעת כי על החוכר לשלם את מלוא התמורה עבור שימושים נוספים שלא הוקנו לו בחוזה החכירה המקורי בהתאם לתכנית שהייתה בתוקף נכון ליום אישור העסקה.

החלטה זו באה להבהיר כי השימוש להייטק אינו הופך להיות זכות מוקנית של החוכר בשל הצהרה של ועדה מחוזית או מקומית לפיה, השימוש הנ"ל הופך להיות תכלית מותרת בתכני, גם אם הועדה לא תחייב את החוכר בהיטל השבחה בגין מימושו."

להלן סיכום ההחלטה:

"הנהלת הרשות, בשלב זה, לא מוצאת מקום לשנות מהעמדה הקיימת לפיה, שימוש להייטק אינו בגדר זכות מוקנית בחוזה חכירה למטרת תעשייה ומלאכה.

יוקם צוות שיבחן האם יש מקום להמליץ בפני מועצת מקרקעי ישראל באם להפחית משיעור דמי ההיתר הנגבים בגין שימוש לתעשייה עתירת ידע"

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אריאל וייל במשרדנו בעפולה.