גרסת הדפסה
מושבים מספר: 024-2021

תשלום דמי ביטוח בתקופת חופשה ללא תשלום - הבהרות


בעקבות תיקון 224 לחוק הביטוח הלאומי והוראת שעה, התשפ"א-2021, פרסם המוסד לביטוח לאומי ביום 12.4.2021 את חוזר גבייה מעסיקים מס' 1496 - הבהרות בנושא חובת מעסיק לתשלום דמי ביטוח בתקופת החל"ת.

החוזר מבהיר מתי חלה חובת תשלום דמי ביטוח על המעסיק עבור עובד בחל"ת ואת אופן חישוב דמי הביטוח שנדרש המעסיק לשלם המעסיק בעקבות התיקון בחוק.

עובד הנמצא בחל"ת מבוטח בחודשיים הקלנדריים הראשונים לכל ענפי הביטוח לרבות בענף אבטלה, למעט פגיעה בעבודה ופש"ר.

בתקופה זאת חובת תשלום דמי הביטוח חלה על המעסיק ונקבעה בתקנה 6 לתקנות הביטוח לאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח, תשל"א- 1971).

עד לתיקון החוק, חיוב המעסיק בדמי ביטוח היה אחיד בגובה 6.57% משכר המינימום (5,300 ש"ח נכון ל 4/2021).

בעקבות תיקון החוק, החל מתאריך 15 במרץ 2021, חיוב המעסיק בדמי ביטוח בגובה 6.57% , עבור החודשיים הקלנדריים הראשונים, יהיה לפי בסיס הכנסתו של העובד בחודש שקדם לחודש שבו הוצא העובד לחל"ת.

• אם הכנסתו של עובד נמוכה משכר מינימום, חיוב דמי הביטוח יהיה לפי שכרו של העובד בחודש שקדם לחל"ת.
• אם הכנסתו של העובד שווה או מעל שכר מינימום, חיוב דמי הביטוח יישאר לפי שכר המינימום.

בנוסף, חודדו ההנחיות לעניין הוראת השעה המקנה פטור מתשלום דמי ביטוח למעסיק שעובדו היה בחל"ת בעקבות משבר הקורנה, בתקופה שבין החודשים אפריל 2020 עד אפריל 2021 כולל (שר האוצר רשאי להאריך בצו את התקופה עד 30 ביוני 2021).

המוסד לביטוח לאומי יבטל את דוחות החל"ת שהמעסיק דיווח / דיווח ושילם עבור עובדים שהוצאו לחל"ת בתקופת הקורנה.

המעסיק נדרש לדווח על עובדים שהוצאו לחל"ת בתקופת הקורנה בטופס 126 בסוג משרה 22.

ראו לעניין זה חוזרנו מס' 21/2021 "פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ובריאות בתקופת החל"ת"

וחוזרנו מס' 18/2021 "פטור משלום דמי ביטוח לאומי ובריאות בתקופת החל"ת-עדכון"

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות לגב' שרונה שחר במשרדנו בעפולה.