גרסת הדפסה
מושבים מספר: 023-2021

קידום שיווק מגרשים במגזר ההתיישבותי

להלן בתמצית הצעות לקידום שיווק מגרשים במגזר ההתיישבותי:

1. מבצע להיוון זכויות בחלקות המגורים ולפיצול יחידות המגורים מראש הנחלה

מטרות מבצע היוון דמי החכירה בחלקת המגורים בישובים חקלאיים

א. פוטנציאל ליצירת מעל 200,000 מגרשים נוספים לשיווק בחלקות המגורים במושבים ובקיבוצים אשר יתרמו להאצת פעילות כלכלית לירידת מחירי הדיור לפיזור אוכלוסייה לפריפריה.

ב. גיוס של כחמישה מיליארד ש''ח, מהמגזר הכפרי בשלוש שנים, באמצעות גביה של דמי חכירה מהוונים ומסים נלווים (מע"מ ומס רכישה) דבר שיסייע למדינה לעמוד ביעדי התקציב שנקבעו על ידי הממשלה.

ג. לעודד חוכרים בתנאי נחלה בישובים חקלאיים להוון את דמי החכירה השנתיים של חלקת המגורים בנחלה ולצמצם את החיכוך עם שרותי רמ"י.

ד. עיגון וקיום זכויות קיימות של חוכרי נחלות בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם: מושב, קיבוץ, מושב שיתופי או אגודה חקלאית שיתופית, אשר מוחכרים להם מקרקעין בתנאי נחלות.

ה. עידוד ההתיישבות בישובים חקלאיים אשר רובם נמצאים באזורי עדיפות וסובלים מהזדקנות והחלשות האוכלוסייה מחד ומחוסר ניצול שטחי חלקת המגורים לקליטת אוכלוסייה צעירה וצמיחה מאידך.

ו. מימוש החלטות ממשלה ומועצת מקרקעי ישראל אשר עניינן הקטנת חיכוך בין רמ"י לחוכרים.

ז. הוצאת הפעילות הלא חקלאית מחלקות המגורים, אשר תתרום, בין היתר, הן לשמירה על הצביון הכפרי ואיכות הסביבה והן לחיזוק שטחי התעסוקה בערים.

ח. יצוין כי ממועד שהודיע רמ"י על האפשרות לפנות לרמ"י ולהצטרף להסדר הקבוע בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל לרכישת הזכויות בחלקת המגורים - 8.4.2018 , עברו שלוש שנים.

מתוך 33,000 נחלות במושבים מימשו ההסדר כאלף נחלות בלבד עד כה.

 

2. קידום שיווק מגרשים באזורי עדיפות בדרך של "תמריץ השלמת חלף"

על פי הגדרת "חכירה לדורות" בסעיף 1 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 ועל פי הנוסח הקיים של סעיף 21 לתוספת השלישית לחוק, על מרבית מקרקעי ישראל החכורים לדורות לרבות קרקעות שיש למחזיקיהם הזכות להתקשר עם רשות מקרקעי ישראל בחוזי חכירה לדורות לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל - לא חל היטל השבחה, במקום זאת מעבירה הרשות חלף היטל השבחה בשיעור 12% מתשלומי דמי החכירה המהוונים, אשר באזורי עדיפות לאומית הינם מופחתים או אפסיים.

מציאות זו, בה ישובים חקלאיים באזורי עדיפות לאומית אינם עומדים בנטל הוצאות פיתוח, אינה מאפשרת לאותם ישובים לקלוט מתיישבים חדשים וכך לא מתאפשר לממש פוטנציאל שיווק עשרות אלפי מגרשי מגורים באזור הפריפריה מחד גיסא וחיזוק ההתיישבות באזורים אלו מאידך גיסא.

לפיכך מוצע להעביר למועצות האזוריות בישובים חקלאיים בהם חלים דמי חכירה מהוונים מופחתים באזורי עדיפות לאומית ובקווי העימות השלמה לחלף היטל השבחה המחושבים על פי שעור חלף היטל ההשבחה (12%) המוכפל בסכום ההנחה.

ההצעה זו תואמת את עקרונות "תמריץ מחיר למשתכן", על פי סעיף 4.7 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל, "מכרז לדיור בהישג יד – מחיר למשתכן", הניתן על "סכום ההנחה מערך הקרקע במכרז... כפול שיעור של 12%."

הוראות הצעת החלטה זו יביאו להגשמת עקרון הצדק החלוקתי, באמצעות תשלומי השלמה במקומות בהם כספי חלף היטל השבחה הינם קטנים או אפסיים, בדרך זו יוגדלו מקורות הפיתוח והתשתיות באזורי העדיפות.

צעד זה יביא להסרת חסמים ולשיווק עשרות אלפי מגרשים בישובים חקלאיים באזורי עדיפות לאומית ולהגשמת מדיניות ההתיישבות של הממשלה באזורי עדיפות לאומית מחד ולהורדת רמת המחירים הגואה של הקרקעות מאידך.

3. שיווק כ 500 מגרשים בעלי תב"ע בישובים להם נחלות לא מאוישות במרכז הארץ – ביטול סעיף 8.5.2 (2) לקובץ המונע שיווק מגרשים מתוכננים במשבצת הישוב החקלאי

4. שיווק מגרשים במרכז הארץ במושבים להם נחלות לא מאוישות המוגבלים במכסת בתי המגורים בתמ"א 35 – בדרך של תיקון התמ"א בדומה להוראה שניתנה ליחידה השלישית בנחלה.

5. קידום איוש מעל 300 נחלות פנויות במ.א עמק יזרעאל – בדרך של צמצום דרישת התשלום מ 375 מ"ר ל 160 מ"ר והיתרה בתשלום נדחה בעת המימוש זכויות הבניה או המכירה המוקדם שביניהם.