גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 018-2021

פטור מדמי חכירה למגורים בישובי עוטף עזה

שתי ההצעות קובעות, בין השאר את הארכת המועד לפטור מדמי חכירה בשעור 3.75% בישובי עוטף עזה, עד לתאריך 31.12.2022.

 

הערותינו:

1. החלטת מועצת מקרקעי ישראל בדבר חיוב דמי חכירה לרכישת זכויות בחלקת המגורים סותרת את הפטור המוחלט מדמי החכירה בישובי קווי העימות שנקבע בסעיף 40(ה) לחוק יסודות התקציב תשמ"ה-1985.

 

2. סעיף 8.3.41 (ה)(2) לקובץ החלטות המועצה קובע פטור מתשלום דמי חכירה בשיעור 3.75% מערך הקרקע של חלקת המגורים בגין 160 מ"ר מבונה, דהיינו: עבור היקף הבנייה הבסיסי (375 מ"ר) נדרשים בעלי נחלות במושבי עוטף עזה לשלם עבור 215 מ"ר כאשר במקביל חברי קיבוצים בעוטף עזה פטורים בשיוך דירות מכל תשלום, כמפורט בסעיף 8.4.14 (ה)(2) לקובץ, הן עבור 160 מ"ר והן עבור יתרת הזכויות.

 

3. פרק 5.1 לקובץ החלטות המועצה בעניין הקניית בעלות (רפורמה במקרקעי ישראל), מפלה לרעה את חברי הקיבוצים והמושבים באזורי עדיפות לאומית.

על פי הוראות הרפורמה, בבניית צמודת קרקע למטרת מגורים עד 3 דונמים באזורי עדיפות לאומית הקניית הבעלות היא ללא תשלום (סעיף 5.1.4 (3) לקובץ ההחלטות).

לעומת זאת בהחלטות היוון הזכויות באזורי עדיפות, שאינם ישובי קווי עימות, בקיבוצים ומושבים נדרשים החוכרים לשאת בתשלום עבור זכויות תכנוניות קיימות ועתידיות.

 

ראו לעניין זה חוזרנו מס' 105/2020 "הקניית בעלות באזורי עדיפות על חלקת המגורים".

 

לפרטים ולהבהרות נוספות ניתן לפנות למר אריאל וייל במשרדנו בעפולה.