גרסת הדפסה
מושבים מספר: 012-2021

עדכון כושר הפקה מוכר לשנת 2021

בימים אלו נשלח לחלק ממפיקי מים מקידוחים עדכון לעניין כושר הפקה מוכר.

בבסיס העדכון, טענת רשות המים כי הספיקה המוכרת בקידוח הרשומה ברישיון, אינה תואמת את נתוני הספיקה כפי שמופיעים במערכת הקריאה מרחוק (קר"מ).

משמעות ההפחתה בספיקה השעתית הינה הפחתה משמעותית של הפקה בסיסית וייקור בדמי המים המשולמים למקורות.

מוצע לכל המפיקים לבדוק את נתוני הספיקה בפועל של הקידוחים ולהשוותם לרשום בהודעת רשות המים.

בכל מקרה של אי התאמה נדרש להגיש השגה .

יודגש כי עדכון זה נוסף לעדכון כמות השעות הבסיסיות שחל החל מ 1.1.2021. אשר הפחית משמעותית את כמות ההפקה הבסיסית בכל הקידוחים שהספיקה בהם גבוהה מ 100 מק"ש, וכפועל יוצא מכך יעלה את דמי המים.

להלן סעיף 4 (א) כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) תשע"ז-2017:

"כמות השעות הבסיסית לקידוח שהוקם עד יום י"ג בטבת התשע"ח (31 בדצמבר 2017) – תעמוד על 1000 שעות, ולקידוח שהוקם לאחר מכן – בחמש השנים הראשונות מיום הקמתו – שעות ההכרה בהקמה, ולאחריהן – 1000 שעות; על אף האמור, עלה תעריף ההפקה וההולכה בעד הפקה בסיבית על תעריף ההספקה – תחושב כמות השעות הבסיסית כמכפלה של כמות השעות שנקבעה ברישה ביחס שבין ההפרש בין תעריף ההפקה וההולכה לבין תעדיף ההפקה הנוספת הקבוע בסעיף 3(א), לבין ההפרש בין תעדיף ההפסקה לבין תעריף ההפקה, הנוספת כאמור, ובמקרה כזה יהיה תעריף ההפקה וההולכה בעד הפקה בסיסית שווה לתעריף ההספקה."

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בת"א.