גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 001-2021

תשלום דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות לשנת 2021

ביום 3 לינואר 2021 פרסם המוסד לביטוח לאומי חוזר למעסיקים מספר 1491 "שינוי בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לשנת 2021"


בהתאם לחוק השכר הממוצע (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התשפ"א– 2020 בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי ( נוסח משולב), התשנ"ה– 1995 , וסעיף 2 לאותוחוק, השכר הממוצע בשנת הכספים 2021 יהיה השכר הממוצע ביום ט"ז בטבת התשפ"א ( 31 בדצמבר 2020 ). לפיכך, לא יחולו שינויים בבסיסים לשנת 2021 ביחס לשנת 2020, לעניין שיעור דמי הביטוח.

הסכומים הקבועים לחישוב דמי ביטוח לשנת 2021 :

1. הכנסה מרבית לתשלום דמי ביטוח – 44,020 ש"ח.
2. שכר ממוצע – 10,551 ש"ח.
3. הכנסה לתשלום דמי ביטוח בשיעור מופחת – 6,331 ש"ח.
4. שכר מינימום – 5,300 ש"ח.
5. הסכום הקובע לפריסת שכר נוסף – 1,325 ש"ח (25% משכר המינימום).
6. דמי ביטוח למעסיקים בענף נפגעי עבודה - החל מינואר 2019, נוסף למעסיק חיוב בשיעור 0.1%, בהוראת שעה ל 5 שנים ( עד דצמבר 2023 ) .

 

לפרטים ולהסברים נוספים ניתן לפנות לגב' שרונה שחר במשרדנו בעפולה טל' 04-6484785.