גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 117-2020

הארכת תוקף הוראות חוק בשל פיזור הכנסת

 

בהתאם לסעיף 36א לחוק יסוד: הכנסת, מאחר ולא נתקבל חוק התקציב עד ליום 23/12/2020 (היום הקובע), רואים את הכנסת כאילו החליטה על התפזרותה ובהתאם נקבע יום הבחירות ליום ה- 23 במרץ 2021 (יום ג' האחרון שלפני תום 90 הימים מהיום הקובע).


סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת קובע כדלקמן:

"כל חיקוק שתקפו היה פוקע תוך שני החדשים האחרונים לתקופת כהונתה של הכנסת היוצאת, או תוך ארבעה חדשים לאחר שהכנסת החליטה להתפזר, או תוך שלושת החדשים הראשונים לתקופת כהונתה של הכנסת הנכנסת — יעמוד בתקפו עד תום שלושת החדשים האמורים". (הדגשה שלי – ב.מ)
לפיכך, החיקוקים שתוקפם אמור היה לפקוע במועדים דלעיל מוארכים באופן אוטומטי לתחילת יולי 2021 (תחילת תקופת כהונתה של הכנסת הנכנסת - "בתוך ארבעה עשר ימים מיום הבחירות לכנסת")

 

תחולה על מועדים בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל

עמדת רשות מקרקעי ישראל הינה כי החלטות מועצת מקרקעי ישראל אינן בגדר חיקוק ולפיכך סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת איננו חל עליהן.

עמדתה של רשות מקרקעי ישראל מבוססת בראש ובראשונה, על ההסדר אשר קבע המחוקק הראשי בחוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך – 1960, אשר הסמיך את המועצה לקבוע "את המדיניות הקרקעית שלפיה יפעל המינהל" והחלטות המועצה הן אכן – מדיניות – ולא חוק או תקנה בת פועל תחיקתי.

לגישת רמ"י הוראות ו/או החלטות מכוח חוק אין בה, כשלעצמה, כדי להופכן לתקנות בנות פועל תחיקתי.

לדברי רמ"י ההיגיון שבבסיס סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת הינו בצורך לתת מענה למצב בו הסתיימה תקופת תוקפו של חיקוק ואולם מאחר ומדובר בתקופת מעבר בין כנסת לכנסת אין אפשרות לדון בשאלת הארכתו או אי הארכתו של החיקוק.

בעיה זו אינה קיימת בכל הנוגע להחלטות מועצת מקרקעי ישראל, שכן גם בתקופת מעבר זו יכולה המועצה להאריך החלטותיה אם תחליט כך.

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות לעו"ד שרון בכר ממשרדנו בתל אביב.