גרסת הדפסה
מושבים מספר: 108-2020

שימושים חברתיים בקיבוץ בתשלום סמלי - עדכון

באתר רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) פורסמה החלטת הנהלת רמ"י מס' 4936 "פרק משנה 8.11 – שימושים חברתיים"

במסגרת החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1472 "התעסוקה הלא חקלאית בשטח המחנה בקיבוץ" מיום 15.06.2016, כיום פרק משנה 8.11 לקובץ החלטות המועצה, נקבע בין השאר, שהנהלת רמ"י מוסמכת לקבוע רשימת שימושים סגורה שתיקבע כשימוש חברתי.

(שימוש חברתי: שימוש הנעשה על ידי הקיבוץ לצרכי חברה, קהילה וחינוך מוך רשימה סגורה).

סעיף 8.11.7 לקובץ קובע את הכללים לגבי שימושים חברתיים הנעשים ע"י קיבוץ:

" (א) שימוש חברתי מחייב עסקה בתשלום דמי חכירה שנתיים סמליים, ויהיה בהתאם לרשימת
השימושים שתאשר הנהלת הרשות.
(ב) שימוש חברתי מחייב עריכת עסקה עם הרשות ובה יוגדר סוג השימוש והיקף השטח המותר.
(ג) הקיבוץ רשאי לבצע ללא תשלום עד 3 עסקאות לשימוש חברתי.
(ד) הרשות רשאית לבצע עסקה לשימוש חברתי על פי תשריט.
(ה) השימושים החברתיים יותרו, ככלל, במבנים קיימים.
(ו) שטח השימוש החברתי לא ייגרע ממכסת התעסוקה המותרת. "

בהחלטת הנהלה מס' 4152 מיום 7.06.2017 "יישום החלטת מועצה 1472 - שימוש משולב ושימוש חברתי במחנה הקיבוץ" קבעה הנהלת רמ"י את הרשימה הסגורה של שימושיים חברתיים:

- מכון גיור
- אולפן
- מרכז קליטה
- מכינה קדם צבאית
- מדרשה

בהחלטת ההנהלה הנוכחית הוספה לרשימה בית לאנשים בעלי צרכים מיוחדים ("בית לחיים") ובלבד שהשימוש מבוסס על מכרז של משרד הרווחה והתשלום המועבר מהמפעיל אינו עולה על התשלום של משרד הרווחה למפעיל בעד רכיב הדיור.
במסגרת העסקה היישוב יידרש לחתום על תצהיר כי אינו גובה תשלום מעבר לתשלום המדינה כאמור.

הקיבוץ יהיה רשאי לגבות תשלום מהמפעיל גם עבור התאמת המבנים לשימוש חברתי.

לעניין זה ראו עוד חוזרינו מס' 30/2016 "תעסוקה לא חקלאית בשטח המחנה בקיבוץ"

וכן חוזרנו מס' 63/2017 "שימוש משולב ושימוש חברתי במחנה הקיבוץ – יישום החלטה 1472"

יצויין כי בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 08.09.2020 אשר קיבלה תוקף ביום 19.10.2020 נקבע שגם בישובים קהילתיים תותר החכרת קרקע לשימוש חברתי כהגדרתו בפרק משנה 8.11 .

לעניין זה ראו חוזרנו מס' 67/2020 "החכרת קרקע למטרת תעסוקה ושימושים חברתיים בישובים קהילתיים"

 

לפרטים ולהסברים נוספים ניתן לפנות למר אריאל וייל במשרדנו בעפולה.