גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 113-2020

מינוי ועדת לבחינת מדיניות חלופות הכנסה למשק המשפחתי במושב

בישיבת המועצה שתתקיים ב 15.12.2020 תעלה הצעה ל "תיקון סעיף 9.1.263 מינוי ועדה לבחינת מדיניות חלופות הכנסה למשק המשפחתי במושב"
תפקיד הועדה יהיה לבחון את הסוגיות הבאות:


"1. אפשרות החלתן של הנחות אזורי עדיפות לאומית על תעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים.
2. אפשרות השכרת יחידות המגורים בחלקת המגורים.
3. אפשרות הוספת שימושים להשכרה במסגרת תעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים ואלו שימושים מתאימים לכך."

להלן דברי ההסבר להצעה:

"פרק משנה 8.9 לקובץ החלטות המועצה קובע את הכללים לפיהם תתאפשר תעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים במושב. בהמשך לעתירה לבג״צ, שהגישה מועצה אזורית מטה יהודה ואליה הצטרפה תנועת המושבים, הוקם צוות שבחן את סוגיית השכרת התעסוקה הלא חקלאית, אשר התאפשרה לפי החלטת מועצה מספר 1101 ואשר בוטלה בהחלטת מועצה מספר 1265 ב"עקבות בג״צ "פורום הערים העצמאיות.

הצוות המליץ לאשר השכרה מוגבלת של הפל״ח ולצמצמה לשימושים בעלי זיקה למשק החקלאי ולמרקם הכפרי אשר אינם תחרותיים לעיר ומיקומם הטבעי והמתבקש הוא ביישובים החקלאיים. המלצת הצוות אושרה על ידי מועצת מקרקעי ישראל, סעיף 8.9.7 לקובץ החלטות המועצה, ובהתאם לה קבעה הנהלת הרשות רשימת שימושים מותרים להשכרה.

בעקבות פניות אשר התקבלו מאת המגזר החקלאי, בין השאר, במסגרת דיונים שהתקיימו במשרד המשפטים בעניין תיקון 116 לחוק התכנון והבניה, נתבקשה בחינה נוספת של השימושים אשר ניתן לאפשר לגביהן שכירות במסגרת תעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים בנחלה.

לפיכך מוצע לשנות את הרכב הוועדה אשר תוקם לבחינת חלופות ההכנסה למשק המשפחתי למושב ולהוסיף לבחינתו גם את שאלת אפשרות הרחבת רשימת השימושים המותרים להשכרה במסגרת תעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים במושב."

 

ראו לעניין זה את מסמך משרד המשפטים מיום 12.11.2020 בעניין "שימוש פעילות לא חקלאית (פל"ח) במגזר החקלאי – עדכון מדיניות"

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אורי ריטוב במשרדנו בעפולה 04-6484775.