גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 094-2020

תעריפי מים החל מינואר 2021

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את מכלול הכללים לקראת עדכון תעריפי מים החל מ 1 ינואר 2021.

בין היתר –

- כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות)

- כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים)

- כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה)

נדרש להגיש עמדות לשימוע עד ליום 16 לאוקטובר 2020.

להלן עיקרי השינויים המוצעים שנגזרים בעיקר מעדכון סל המדדים, שינויים מוצעים בקביעת כמות מוכרת, תוספת גביה דמי מים מהפקה הפרטית בעקבות שינויים בנוסחת כמות הפקה בסיסית:

• תעריפי המכירה למגזר הביתי נשארים קבועים- ראו הערה בהמשך
• העלאת תעריף לחקלאות בשיעור תוספת חזויה לסל המדדים +0.5%
• העלאה של מרווח הספקים (ההפרש בין קניה למכירה)

 

להלן תעריפי המים החזויים החל מ 1.1.2021 בהתייחסות לתעריפי ספק חד רשותי:

1. תעריפי מקורות לחקלאות (ש"ח למ"ק)

א. חקלאות שפירים –                     1.85
שפירים אזור נסמך שפירים -          1.565
ב. חריגה עד 10% מהקצאה –       3.310
ג. שפד"ן לחקלאות –                    1.426
ד. חריגה עד 10% מהקצאה –       3.310
ה. קולחים להשקיה בלתי מוגבלת – 1.192
ו. קולחים באיכות שניונית –           1.025
ז. מים מליחים תעריף בסיס -          1.381
ח. מים מליחים עיליים תעריף בסיס- 1.243

 

2. תעריפי מקורות לבית (ש"ח למ"ק)

א. כמות מוכרת –                          0.912
ב. כמות מוכרת למפיק ספק –         0.859
ג. מעבר לכמות מוכרת –                6.027
ד. מעבר לכמות מוכרת מפיק ספק    5.974
ה. גינון ציבורי –                            4.746
ו. גינון ציבורי מפיק ספק –              4.693

 

3. תעריפי ספקים מקומיים (ש"ח למ"ק התעריפים כוללים מע"מ)

א. כמות מוכרת –                          3.782 *
ב. מעבר לכמות מוכרת –                9.858 *
ג. גינון ציבורי –                             7.634

* פער של כ 0.005 ש"ח מתעריפי 2020, כנראה טעות , פנינו לרגולטור בעניין

 

4. קרן שיקום –                            0.438 ש"ח למ"ק (כלולה בתעריף לצרכן הקצה)

יודגש כי התעריפים הקובעים יעודכנו רק לאחר השימוע ולאחר עדכון סל המדדים לחודש נובמבר.

השינוי המוצע בקביעת כמות מוכרת יפורסם בחוזר נפרד.

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בתל אביב.