גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 087-2020

הקצאת מים לחקלאות לשנת 2021

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב) התשפ"א – 2020, שעיקרה הקצבת כמויות מים למטרות חקלאות לאזורים השונים בשנה הקרובה.

כללי

השיפור שחל במצב מקורות המים במערכת הארצית ובאזור סובב כינרת מאפשר לרשות המים להקצות את הכמות המקסימלית כבר בראשית השנה ללא קשר למצב המשקעים בעונת הגשמים 2020-2021.

באזור הגליל ורמת הגולן ממשיכים במדיניות של הקצאה מדורגת בהתאם למצב שפיעת הנחלים בחורף הקרוב.

באזורים המנותקים נקבע מנגנון המאפשר תוספות ככל שמצב מקורות במים באזור מאפשר.

 

הקצאת מים שפירים למטרת חקלאות במערכת הארצית

"על אף האמור בכל דין, בשנת הרישוי 2021 הקצאת המים השפירים למטרת חקלאות במערכת הארצית, תהיה 340 מיליון מטרים מעוקבים.

מנהל הרשות הממשלתית רשאי להתיר בשנת הרישוי 2021 הפקה נוספת למטרת חקלאות כמות, שלא תעלה על 25 מיליוני מטרים מעוקבים, מקידוחים המצויים בחלק הצפוני של אקוויפר החוף, באקוויפר חוף הגליל המערבי ואקוויפר הרי נצרת אם התקיימו כל התנאים הבאים:

(1) הרכב המים המופקים מונע שימוש בהם כמי שתיה;

(2) מצב מאגרי המים הרב שנתיים באותו אזור מאפשר זאת;

(3) המים המופקים ישמשו להגברת אספקה של מים במפעלים להשבת קולחים."

הקצאת מים שפירים למטרת חקלאות באזור סובב כנרת

"בשנת הרישוי 2021, הקצאות המים השפירים להפקה באזור הגליל העליון, למטרת חקלאות, לא תעלה על 92 מיליון מטרים מעוקבים"

 

הקצאת מים שפירים באזור הגליל העליון

הקצאת תחילת שנה - מים עיליים - 61 מיליוני מ"ק.
קידוחים –                             10 מיליוני מ"ק .

מנהל הרשות רשאי בתנאים מסוימים להקצות בנוסף עד 19 מיליוני מ"ק מים עיליים ועוד 10 מיליוני מ"ק מים מקידוחים באזור הגליל העליון תוך הפחתה בהתאמה של 25% מתוספת הקצאת המים העיליים.

 

הקצאת מי קולחין ומי שפדן לחקלאות באזורים השונים

הקצאת מי קולחים בשנת הרישוי 2021 מכל מפעלי ההשבה תעמוד על 342 מיליוני מ"ק.

"מנהל הרשות הממשלתית יקצה בשנת הרישוי 2021 כמות של 163 מיליון מטרים מעוקבים של מים ממפעל השפד"ן של מקורות חברת המים בע"מ לחקלאות.

מנהל הרשות הממשלתית רשאי להוסיף על הכמויות הנקובות בסעיפים קטנים (א) ו – (ב) כמות לפי מצאי המים במפעל להשבת מי קולחין או במפעל השפד"ן של חברת מקורות בע"מ, לפי העניין."

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בת"א.