גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 070-2020

מענק הסיוע לעסקים – הנחיות רשות המיסים

עוסקים הרשומים כשותפות ביחד עם אגודה שיתופיות חקלאית

נציין כי רוב רובם של המושבים רשומים עם חבריהם לצורכי מע"מ כשותפות (סוג תיק 48) ולא כאיחוד עוסקים (סוג תיק 61)

 

בעניין זה ראו הנחיה מיוחדת בסעיף ב.1 "אוכלוסיית הזכאים למענק":

"בנוסף, תתאפשר הגשת בקשה למענק עבור דוכני פיס וכן עוסקים הרשומים כשותפות ביחד עם
אגודה שיתופית (להלן: "שותף יחד עם אגש"ח").

עוסקים אלו, קיבלו בעבר אישור מיוחד מרשות המסים להתאגד כשותפות לעניין רישום בלבד
ואין בין החברים בשותפות כל קשר כלכלי או עסקי. ההתייחסות לעוסקים אלה תהא כהתייחסות
לאיחוד עוסקים וכל חבר בשותפות כנ"ל, יוכל להגיש בקשה למענק שתשקף את מחזורי העסקאות
של החבר באופן נפרד.

אופן הבקשה למענק עבור עוסקים אלה והמסמכים שעליהם להגיש, מפורטים בפרק הוראות
תפעוליות – פרק ה' 7 להלן.

עבור עוסקים אלה בלבד (נותן שירותים פיננסיים, דוכני פיס, שותף יחד עם אגש"ח), תתאפשר
הגשת בקשה גם עבור התקופה הקודמת לחודשים מרץ אפריל 2020 - זמן הגשה עד תאריך
15.11.2020"

 

ולהלן ההוראה סעיף ה.7 "צירוף מסמכים לתביעה"

"ככלל, עוסק המגיש תביעה למענק הסיוע נדרש למלא את כל השדות שצוינו בטופס המקוון ללא
צורך בהמצאת מסמכים נוספים.

העוסקים שלהלן, שנתוני העסקאות והתשומות שלהם אינם מדווחים לרשות המסים בדיווח
שוטף, יידרשו לצרף מסמכים לצורך חישוב המענק עבורם:

עוסק באיחוד עוסקים או שותף ביחד עם אגש"ח יצרף לבקשתו המקוונת אישור רואה חשבון או
יועץ מס המאשר את הנתונים הבאים:
- מחזורים חודשיים עבור החודשים ינואר 2018 ועד החודש האחרון בתקופת הזכאות בגינה

- הוגשה תביעה ולרבות המחזור לתקופת הבסיס ולתקופת הזכאות

- סך התשומות השוטפות לשנת 2019.

- מחזור העסקאות לשנת 2019."

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות לרו"ח יסמין מזרחי במשרדנו בת"א.