גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 067-2020

נוהל שיוך דירות בקיבוץ או במושב שיתופי - עדכון

באתר רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) התפרסם עדכון לנוהל "שיוך דירות בקיבוץ או במושב שיתופי לפי סעיף ד' לפרק משנה 8.4 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל" המעדכן את הנוהל מה- 15.07.2019.

להלן השינויים והתוספות לנוהל:

א. נוספו החלטות הנהלה בסימוכין: החלטות 3380, 3851, 4691, 4706, 4815.

ב. נוסף סעיף 5.1.1.4.5 - תנאי אישור שיוך מגרשי מגורים שתוכננו כהרחבה בהתאם לתכנית שאושרה עד 27.03.2007.

ג. עודכן סעיף 5.2.6 – הנחיות למקרה שייעודו התכנוני של מגרש הוא לבניה של יותר מיח"ד אחת (דו משפחתי, רוויה) וטרם נמאו מועמדים לכל יח"ד הכלולות במגרש.

ד. נוסף סעיף 5.2.18.5 – דגשים לשיוך פרטני.

ה. הוסרה הנחיה לגבי הנחת חסרי דיור.

ו. נספחים: עודכן טופס הבקשה; עודכן נספח טופס פירוט תנאים מיוחדים; נספחים חדשים: תצהיר מועמד לשיוך מגרש, טופס הוראות מעבר לתשלום ע"י האגודה, טופס הוראות מעבר לתשלום ע"י חבר.

להלן ציטוט והתייחסות לשינויים והתוספות:

 

ב. סעיף 5.1.1.4.5 תנאי אישור שיוך מגרשי מגורים שתוכננו כהרחבה בהתאם לתכנית שאושרה עד 27.03.2007

" קיבוץ רשאי לייעד לשיוך ולכלול בחלקת המגורים המזכה וכן מחוץ לחלקת המגורים מגרשי מגורים שתוכננו כהרחבה בהתאם לתכנית שאושרה עד 27.03.2007 בתנאים הבאים:

א. לא הוחל בשיווק (לא הוקצה אף מגרש) – ניתן לייעד את כל המגרשים בתכנית לשיוך.
ב. הוחל בשיווק (הוקצו חלק מהמגרשים ונחתמו חוזים) יש לשריין לטובת מגרשי הרחבה – תושבים – מחצית מכמות מגרשי התכנית להרחבה ולא פחות מ- 50 מגרשים – כולל כל מגרשי המתיישבים הקיימים ולא רק מתכנית ההרחבה. "

 

ג. סעיף 5.2.6 – הנחיות למקרה שייעודו התכנוני של מגרש הוא לבניה של יותר מיח"ד אחת (דו משפחתי, רוויה) וטרם נמאו מועמדים לכל יח"ד הכלולות במגרש

" במגרש שייעודו התכנוני הינו לבניה של יותר מיח"ד אחת (דו משפחתי, רוויה) וטרם נמצאו מועמדים לכל יח"ד הכלולות במגרש יש לפעול כך:

א. קיבוץ בו קיימת זכות לאגודה לחכור מגורים – ניתן לערוך עסקה עם האגודה לגבי יחידות אלו.

ב. קיבוץ שאין בו זכות לאגודה לחכור מגורים או שזכות זו מומשה במלואה, יש לבצע עסקה רק עם החברים המומלצים והאגודה תפקיד ערבות בשווי היחידות להם אין חברים מומלצים. הסדר זה יהיה בתנאי שיש לפחות 50% מועמדים במגרש הנדון. הרשות תחתום על היתרי בנייה למבנה הכולל את כל יח"ד. התכנית להיתר תוגש בשם החברים הקיימים והאגודה. יובהר, כי לא ניתן להשכיר את היחידות בגינו הופקדה ערבות. "

 

ד. סעיף 5.2.18.5 – דגשים לשיוך פרטני

" בכל המסלולים משפחת חברים יכולה לקבל יח"ד/מגרש אחד בלבד, למעט בירושה.
1. במקרים בהם כבר שוייך מגרש למגורים למשפחת חברים, באחד המסלולים המנויים לעיל, ואותה משפחת חברים מבקשת לשייך לה במקום המגרש ששוייך לה מגרש אחר בתוך הקיבוץ או לעבור לקיבוץ אחר ולשייך לה מגרש באותו קיבוץ יש לפעול כדלקמן:

א. בתוך הקיבוץ – אין לשייך פעמיים לאותו זכאי, ככל שיעביר זכויות במגרש ששוייך לו, ייאלץ למצוא מגרש חליף ע"י רכישה של מגרש אחר מחבר אחר – יד שניה

ב. במעבר בין קיבוצים – חבר שעזב לקיבוץ אחר לאחר ששוייך לו מגרש בקיבוץ אותו עזב, ניתן לשייך לו מגרש בקיבוץ הקולט אותו, בכפוף לשני התנאים הבאים:
- המגרש הראשון ששוייך לו יימכר.
- המגרש שיוקצה יהיה מגרש מחוץ לחלקת המגורים תמורת תשלום מלא של דמי חכירה מהוונים תוך מתן הנחות אזור עדיפות לאומית.

2. ניתן לבצע שיוך מגרש למגורים הכולל שימושים נוספים שאינם מגורים, ובתנאי ששימושים אלה יהיו חלק ממבנה המגורים וטפלים ביחס לשטח המגורים הכולל. "

 

ה. הנחת חסרי דיור

סעיף 4.2.2 (ג) לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל אשר הגדיל את ההנחה באזורי עדיפות לאומית (41% במקום 51% באזור עד"ל ב' ו- 21% במקום 31% באזור עד"ל א') היה בתוקף עד 31.12.2019 ותוקפו הוארך עד תום שלושה חדשים ממועד תחילתה של הכנסת ה- 23, דהיינו עד ה- 15.06.2020, מכח סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת .
בסעיף 11 המפרט את שיעורי התשלום נמחק סעיף זה.

 

ו. נספחים

בתנאים מיוחדים לעסקה לפי סימן ד' בפרק משנה 8.4 הוחלה הנחת אזור עדיפות לאומית בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל שיהיו בתוקף במועד העסקה, במקום מועד התשלום. לתשומת לב במקרים של שינוי בשיעורי ההנחות.

 

להלן ריכוז פעולות וחישובים

SharedScreenshot

SharedScreenshot2

SharedScreenshot3

 

 

להלן שיעורי התשלום

עוטף עזה 0% בתוקף עד 31.12.2020
קו עימות
אזור עדיפות א'
אזור עדיפות ב'
ללא עדיפות
מחוץ לחלקת המגורים 91% ללא עדיפות, 51% עד"ל ב', 31% עד"ל א'
הנחת אזורי עדיפות בהתאם לסימן א1 לפרק משנה 4.2 לקובץ החלטות המועצה, ובהתאם לפרק משנה 4.7 לקובץ החלטות המועצה

 

תשומת לבכם לשינויים המשמעותיים בסיווג אזורי עדיפות לאומית שיחולו עם קבלתם בישיבת המועצת מקרקעי ישראל הקרובה הצפויה ב 8.9.2020.

ראו פרטים חוזרינו 47/2020 "הערכות לשינויים בהנחות הקצאת מקרקעין"

 

לפרטים ולהסברים נוספים ניתן לפנות למר אריאל וייל במשרדנו בעפולה.