גרסת הדפסה
מושבים מספר: 059-2020

רכישת זכויות מגורים בחלקת המגורים בנחלה - עדכון

הנוהל בא לדייק, לעדכן ולהבהיר סוגיות בנוהל הנדון:

א. נוספו הנחיות לסעיף 1.5.1 – תנאי סף להצטרפות להסדר, בעניין התגוררות שני אחים ואפשרות הסדרה.

 

ב. נוספו דגשים מיוחדים לסעיף 1.5.2.9 – "הגדרת חלקת המגורים".

 

ג. בסעיף 1.5.2.11 בנושא – "פיצול מגרש/ים":

ג.1. נוסף סעיף 1.5.2.11.1
ג.2. עודכנו סעיפים 1.5.2.11.6; 1.5.2.11.7; 1.5.2.11.8

 

ד. בסעיף 1.5.2.13 "הזכות להתחשבנות":

ד.1. עודכנו סעיפים 1.5.2.13.1; 1.5.2.13.2
ד.2. נוספו סעיפים 1.5.2.13.4.1 ו- 1.5.2.13.4.2 – מתווה להתחשבנות בהתאם למסלול רכישה/חכירה ו/או תביעה להכרה.
ד.3. נוסף סעיף 1.5.2.13.5 – "דגשים נוספים להתחשבנות" – בעניין תביעת בעלות הכרה בזכויות היסטוריות ו/או עודפות.

 

ה. סעיף 5.4 נוסף: "תנאי מיוחד אם הוגדרה חלקת המגורים בקו לא רגולרי".

 

ו. סעיף 6.3 - "הנחות אזור" – נוספה הערה לטבלת הנחת אזור

להלן התייחסות לחלק מהשינויים והעדכונים:

א. סעיף 1.5.1 התגוררות שני אחים בנחלה בעקבות פטירת הוריהם

הסעיף מתייחס לתנאי סף להצטרפות להסדר ובין השאר הסדרת הפרות במידה וישנן כאלה.
בניגוד לאמור בהחלטת הנהלה 4814 התגוררות שני אחים בנחלה הסעיף מבהיר ש"התגוררות שני אחים שנעשתה כדין ועקב פטירת הוריהם הפכה להפרה (כך לשון הנוהל- ב.מ.) לא תחשב כהפרה במסגרת ההצטרפות להסדר.

דהיינו: פטירת הורים מחייבת את ילדיהם שהתגוררו כדין בנחלה לרכוש את זכויות החכירה למגורים.

 

ב. סעיף 1.5.2.9 דגשים מיוחדים

במקרה שהשטח הצהוב (מגורים) גדול מ- 2.5 דונם והחוכר מבקש לרכוש את זכויות המגורים בחלקת המגורים בלבד, רמ"י דורש שחלקת המגורים תהיה ככל הניתן בקו ישר במקביל לחזית הכביש.
במקרים בהם לא ניתן להגדיר כך בשל אילוצים או בשל העדפה של סימון לא רגולרי ע"י בעל הזכויות, רמ"י דורש שהוא יתחייב שלא לעלות טענה על הפחתה משווי השומה בגלל הצורה הלא רגולרית אותה בחר.

 

ג. סעיף 1.5.2.11.1

הוספה פסקה: " עסקת הפיצול תערך על שם בעל הזכויות בנחלה או ישירות עם מי מטעמו (ללא קשר אם בוצעה בתמורה או ללא תמורה), ככל שמדובר בעסקת פיצול "עם מי מטעמו", יש לראות זאת כהעברת זכויות ולדרוש את כל המסמכים הדרושים להעברת זכויות (טופס בקשה, תצהירי העברה או הסכם מכר, אישורי מיסים וכו").

 

ד. סעיף 1.5.2.13 הזכות להתחשבנות

נערך דיוק הניסוח לפיו הזכות להתחשבנות מתאפשר רק לגבי תשלומים בגין בגין העברת זכויות, תוספות בנייה למגורים מעל 160 מ"ר או פיצול מגרש אך ורק לתקופה שבין ה- 09.06.2011 ל- 10.04.2018 ואשר לגביהם הוגשו בקשה להתחשבנות עד ה- 09.04.2019

יצויין שמעט מאד בעלי נחלות ששילמו תשלומים אלו בעבר ניצלו את זכותם לקבל כספים ששולמו על ידם ללא כל צורך ובשל התמהמהות רמ"י ביישום החלטות מועצת מקרקעי ישראל.
עמדת משרדנו שהזכות להתחשבנות לא צריכה להיות מוגבלת לא בזמן ולא בנסיבות.

ראו לעניין זה חוזרנו 31/2020 הגבלת מועדי התחשבנות ברכישת זכויות מגורים בנחלות

 

ו. סעיף 6.3 הגבלת תקרת הנחה באזורי עדיפות לאומית

הוסף סעיף, לפיו "מספר יח"ד הזכאיות להנחה הוא 2 בלבד. יחד עם זאת בקשות שהוגשו לפני 01.11.2019 ההנחה תינתן על כל יח"ד הכלולות בשומה כולל זו הפוטנציאלית" (ההדגשה לא במקור - ב.מ.)

 

לפרטים ולהסברים נוספים ניתן לפנות למר אריאל וייל במשרדנו בעפולה.