גרסת הדפסה
מושבים מספר: 040-2020

מענק לעידוד תעסוקה

 

בוועדת הכספים של הכנסת החלו ב 3.6.2020 הדיונים בהצעת חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה – נגיף קורונה החדש), התש"ף-2020.

להלן הוראות מתוך הצעת החוק - רצוי לעקוב אחרי חקיקתו ולברר הנוסח הסופי:

 

בסעיף ההגדרות –

" "מעסיק" – למעט אחד מאלה:

 1. המדינה;
 2. גוף מתוקצב כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, למעט חברה מעורבת כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה – 1975;
 3. גוף נתמך כהגדרתו בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין, ושסכום השתתפות הממשלה בתקציבו, בשנת 2019, עמד על 25% לפחות;
 4. קופת חולים;
 5. תאגיד בריאות כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב;
 6. מוסד חינוך שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין, ושסכום השתתפות הממשלה בתקציבו, בשנת 2019, עמד על 25% לפחות;
 7. מוסד מוכר כמשמעותו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח- 1958, או מוסד שניתנה לו תעודת היתר מאת המועצה להשכלה גבוהה לפי סעיף 21א לחוק האמור, שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין, ושסכום השתתפות הממשלה בתקציבו, בשנת 2019, עמד על 25% לפחות; "

" "עובד מזכה" – עובד שמתקיימים לגביו כל אלה:

 1. הוא תושב ישראל, לרבות תושב ישראל באזור כהגדרתו בסעיף 378 לחוק הביטוח הלאומי, העובד אצל מעסיק, בישראל או באזור;
 2. שכרו אצל המעסיק בעד כל חודש שבשלו מתבקש מענק לפי חוק זה, הוא בגובה השכר המזערי לפחות;
 3. הכנסתו מהמעסיק מתחייבת במס לפי סעיף 2(2) לפקודה, והמעסיק ניכה מס משכרו בהתאם להוראות סעיפים 164 ו-166 לפקודה, אם ניכוי כאמור מתחייב לפי אותם סעיפים;
 4. מתקיים לגביו אחד מאלה:

(א)    מלאו לו 18 שנים והוא טרם הגיע לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004, ומתקיים לגביו אחד מאלה:

 1. הוא נרשם כדורש עבודה והתייצב בלשכת שירות התעסוקה בתקופה שמיום ד' בטבת התש"ף (1 בינואר 2020) עד יום ג' באדר התש"ף (28 בפברואר 2020), ולא עבד החל במועד רישומו כאמור עד יום ו' באייר התש"ף 30 באפריל 2020); לעניין זה, "התייצב בלשכת שירות התעסוקה" – אלא אם כן התייצבותו כאמור לא נדרשה לצורך הכרה כדורש עבודה, בהתאם להוראות המנהל לפי חוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959;
 2. הוא פוטר או הוצא לחופשה ללא תשלום בתקופה שמיום ה' באדר התש"ף (1 במרס 2020) עד יום ו' באייר התש"ף (30 באפריל 2020), ועבד אצל אותו מעסיק שפיטר אותו או שהוציאו לחופשה ללא תשלום בחודש פברואר 2020; לעניין פסקת משנה זו –
 3. יראו עובד שנרשם בלשכת שירות התעסוקה עד יום ו' באייר התש"ף (30 באפריל 2020), והצהיר שפוטר או הוצא לחופשה ללא תשלום, כמי שפוטר או הוצא לחופשה ללא תשלום, לפי העניין, אלא אם כן הוכח אחרת;
 4. יראו עובד שלא נרשם בלשכת שירות התעסוקה עד המועד האמור בפסקה (1), כמי שפוטר או הוצא לחופשה ללא תשלום, לפי העניין, אם שוכנע המנהל כי העובד אכן פוטר או הוצא לחופשה ללא תשלום עד המועד האמור;

(ב)    הוא זכאי למענק הסתגלות לפי תקנות מענק הסתגלות מיוחד, בעד חודש מאי 2020;

(ג)      הוא זכאי לגמלת הבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה, בעד חודש מאי 2020;

(ד)    הוא זכאי לדמי אבטלה בעד חודש מאי 2020 לפי הוראת פרק ז' לחוק הביטוח הלאומי, לרבות בשל כך שהוארכה לגביו תקופת התשלום המרבית לדמי אבטלה לפי הוראת הפרק האמור;

 1. לא מתקיים לגביו אחד מאלה:

(א)    הוא המעסיק או קרובו של המעסיק, ולעניין תאגיד – הוא בעל השליטה בתאגיד או קרובו של מנהל התאגיד או של בעל השליטה בו;
לעניין זה -
   "קרוב" – בן זוג, הורה, הורה הורה, בן או בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד או דודה וילדיהם, חם, חמות, נכד או נכדה, לרבות קרוב כאמור שהוא שלוב
;

(ב)    הוא חבר באגודה שיתופית כמשמעותה בפקודת האגודות השיתופיות ועובד באגודה, או שהוא מחליף חבר באגודה שיתופית בעבודתו באגודה;(הדגשה שלי .ב.מ. – הוראה זו בלתי סבירה ומפלה וחייבת להימחק)

(ג)      הוא עובד זר כהגדרתו בחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991;

(ד)    שולמו בעדו למעסיק מהמדינה, כספים לצורך עידוד תעסוקה או הכשרה מקצועית בעד החודש שבשלו מתבקש המענק; "

זכויות למענק הוראת שעה

" 2. מעסיק יהיה זכאי למענק כאמור בסעיף 3, אם מתקיימים לגביו כל אלה (בחוק זה – מעסיק זכאי):

 1. הוא דיווח לרשות המיסים בישראל על פתיחת עסקו עד יום ד' באדר התש"ף (29 בפברואר 2020) ולא דיווח לרשות המסים בישראל על סגירת עסקו עד יום ח' בסיוון התש"ף (31 במאי 2020);
 2. לעניין מעסיק שהיה חייב בניהול פנקסים לפי סעיף 130 לפקודה, לשנת המס 2019 – הוא ניהלם."

תשלום המענק

" 3. למעסיק זכאי ישולם מענק חודשי בשל כל אחד מהחודשים יוני עד ספטמבר 2020, בעד כל עובד מזכה שהועסק אצלו כמפורט בפסקאות שלהלן, בסכום האמור בהן, לפי העניין:

 1. בעד כל עובד מזכה שמתקיימים לגביו כל אלה – 875 שקלים חדשים:

(א)    הוא הועסק אצל המעסיק באותו חודש מעבר למצבת העובדים לחודש אפריל 2020;

(ב)    מועד תחילת עבודתו אצל המעסיק היה בחודש מאי 2020;

 1. בעד כל עובד מזכה שמתקיימים לגביו כל אלה – 1,875 שקלים חדשים:

(א)    הוא הועסק אצל המעסיק באותו חודש מעבר למצבת העובדים לחודש מאי 2020; במניין מצבת העובדים לחודש מאי 2020 יובאו בחשבון גם כל העובדים המזכים כאמור בפסקה (1);

(ב)    מועד תחילת עבודתו אצל המעסיק היה בחודש יוני 2020, בחודש יולי 2020, בחודש אוגוסט 2020 או בחודש ספטמבר 2020;

(ג)      בחודש הראשון לעבודתו הוא החל לעבוד לא יאוחר מהיום ה-15 באותו החודש ועבד אצל המעסיק ברציפות עד תום אותו חודש לפחות."

דין המענק

" 9. על אף הוראות כל דין, מענק לפי חוק זה לא ייחשב כחלק ממחיר עסקאותיו של עוסק לפי סעיף 12 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975"

קבלת מענק שלא כדין

"13. (א)   מעסיק שהגיש בקשה למענק לפי סעיף 5(ב) ומסר בהצהרה שמצורפת לבקשה פרטים לא נכונים לגבי תנאי הזכאות לקבלת המענק, דינו – מאסר שנה או קנס לפי סעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה בידי תאגיד, דינו – כפל הקנס החל על יחיד כאמור.

  (ב)    עובד שמסר פרטים לא נכונים בהצהרה שהגיש לפי סעיף 5(ג), לעניין האמור בפסקאות (3), (4), (7) או (8) של הסעיף האמור, דינו – שישה חודשי מאסר או קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין."

 

לפרטים ולהסברים נוספים ניתן לפנות למר שמעון גדיש במשרדנו בעפולה.