גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 031-2020

תקנות הפעימה השנייה לסיוע לעצמאי ולבעל שליטה

להלן דברי הסבר שהובאו לחלק מהשינויים בתקנות:

עיקרי השינוי

"מוצע בתקנות אלה לקבוע מתווה סיוע נוסף לעצמאים בו תורחב האוכלוסייה הזכאית וינתנו סכומי מענקים גדולים משניתנו במתווה הקודם. בנוסף מוצע לקבוע מתווה סיוע דומה ליחידים המנהלים את עסקם באמצעות חברה בה הם בעלי שליטה ואינם זכאים לדמי אבטלה.

עוד מוצע לקבוע כי עצמאים אשר מחזור עסקאותיהם אינו עולה על 300 אלף ש"ח יקבלו תוספת למענק, כאשר גובה הסכום ייקבע לפי מחזור עסקאותיו החודשי הממוצע של העוסק

בתווה הנוכחי מוצע לקבוע כי המענק יעמוד על סכום של 70% מממוצע מחזור עסקאותיו של העצמאי או השכיר בעל שליטה לחודש בשנת 2018, אך לא יותר מ 10,500 שקלים חדשים, תוך הפחתה מסוימת לבעלי ההכנסות הגבוהות ביותר, מבין אלו הזכאים למענק."

מענק הסיוע לעצמאי

"מוצע לקבוע כי מענק הסיוע יינתן לעצמאי שהוא בעל עסק פעיל בששת החודשים שקדמו לחודש אפריל 2020, אשר מלאו לו בשנת 2019 20 שנים. המענק יינתן בכפוף לתנאים הבאים:

א. הכנסתו החייבת של העצמאי לשנת המס 2018, שהוגדרה כהכנסתו לאחר ניכויים שהותרו ממנה ולפני פטורים וקיזוזים שהותרו ממנה, אינה עולה על 1,000,000 שקלים חדשים. יצוין כי מדובר בהכנסה מכל המקורות לפי פקודת הכנסה, אך היא אינה כוללת את רווחי ההון של היחיד ושבח המקרקעין שלו.

לצורך החישוב האמור תחולק הכנסתם הפאסיבית המשותפת של היחיד ובן זוגו באופן שווה בין שניהם. עוד יצוין כי לעניין זה יראו גם ידוע בציבור כבן זוג, זאת בהתאם לדין החל לפי חוק מיסוי מקרקעין.

ב. הכנסתו הממוצעת מעסק לחודש של העצמאי עולה על 714 שקלים חדשים בחודש. כאמור בהגדרה "הכנסה חייבת מעסק" בסעיף 18יא – מדובר על הכנסה מעסק הנובעת מיגיעה אישית.

ג. מחזור עסקאותיו של העצמאי בתקופה שהחל מיום ה' באדר התש"ף (1 במרס 2020) ועד ליום ח' בתמוז התש"ף (30 ביוני 2020), ירד ביחס למחזור עסקאותיו בתקופה המקבילה בשנת 2019, בסכום אשר עולה על 25% מסכום העסקאות לשנת 2019.

יצוין כי הגשת דוח מס ערך מוסף תקופתי, לתקופות האמורות הינה תנאי לזכאות למענק.

עוסק פטור, אשר אינו מדווח באופן שוטף על עסקאותיו ברמה חודשית, יחויב בהצהרה לעניין עמידה בתנאי פסקה (3) בסעיף 18יב, בהצהרה השנתית אותה הוא מגיש לפי תקנה 15 לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל"ו-1976.

ד. העצמאי הגיש דוח שנתי לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה לשנת 2018, עד יום הגשת התביעה, אם היה חייב בהגשת דוח כאמור לפי פקודת מס הכנסה.

ה. לא היו לעצמאי הפרות שונות בתחום ניהול פנקסי חשבונות לפי פקודת מס הכנסה, כאמור בסעיף 17א לחוק מענק עבודה.

יצוין כי לעצמאי אשר החל לפעול בשנת 2019 הותאמו חלק מהתנאים הנדרשים, כך שיבחנו בהתאם לנתוני שנת 2019, במקום שנת 2018."

מענק לשכיר בעל שליטה בחברת מעטים

"מוצע לקבוע כי מענק הסיוע יינתן לשכיר בעל שליטה בחברה הפעילה בתקופה שמיום 1 באוקטובר 2019 ועד יום הגשת התביעה, אשר מלאו לו בשנת 2019 20 שנים. המענק יינתן בכפוף לתנאים הבאים:

א. הכנסתו החייבת של השכיר בעל השליטה לשנת המס 2018, שהוגדרה כהכנסתו לאחר ניכויים שהותרו ממנה ולפני פטורים וקיזוזים שהותרו ממנה, בצירוף חלק הכנסתה החייבת של חברת המעטים בה היה בעל שליטה, השווה לחלקו היחסי, במישרין או בעקיפין, בקבלת זכויות לרווחים בחברה, אינה עולה על 1,000,000 שקלים חדשים.

יצוין כי מדובר בהכנסה מכל המקורות לפי פקודת הכנסה, אך היא אינה כוללת את רווחי ההון של היחיד ושבח המקרקעין שלו. לצורך החישוב האמור תחולק הכנסתם הפאסיבית המשותפת של היחיד ובן זוגו באופן שווה בין שניהם.

עוד יצוין כי לעניין זה ולכל עניין בו ישנה התייחסות ל"בן זוג" בתקנות אלו, יראו גם ידוע בציבור כבן זוג, זאת בהתאם לדין החל לפי חוק מיסוי מקרקעין.

ב. הכנסת עבודה חודשית ממוצעת לשכיר בעל שליטה עולה על 714 שקלים חדשים בחודש.

ג. מחזור עסקאותיה של החברה בה היה השכיר בעל שליטה בתקופה שהחל מיום ה' באדר התש"ף (1 במרס 2020) ועד ליום ח' בתמוז התש"ף (30 ביוני 2020), ירד ביחס למחזור עסקאותיו בתקופה המקבילה בשנת 2019, בסכום אשר עולה על 25% מסכום מחזור העסקאות לשנת 2019.
יצוין כי הגשת דוח מס ערך מוסף תקופתי על ידי החברה בה היה השכיר בעל שליטה לתקופות האמורות הינה תנאי לזכאות למענק.

ד. השכיר והחברה בה הוא בעל שליטה הגישו, עד למועד התביעה לקבלת מענק, דוח שנתי לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה לשנת 2018.

לא היו לחברה בה היה השכיר בעל שליטה הפרות שונות בתחום ניהול פנקסי חשבונות לפי פקודת מס הכנסה, כאמור בסעיף 17א לחוק מענק עבודה.

ה. השכיר בעל שליטה לא זכאי לדמי אבטלה עבור התקופה שמיום ב' בתשרי התש"ף (1 באוקטובר 2019) ועד יום הגשת תביעה למענק. המנהל יהיה רשאי לדרוש נתונים לצורך אכיפת התנאי.

יצוין כי לשכיר בעל שליטה אשר החל לפעול בשנת 2019 הותאמו חלק מהתנאים הנדרשים, כך שיבחנו בהתאם לנתוני שנת 2019, במקום שנת 2018."

סכומי המענק לעצמאי

"מוצע לקבוע כי המענק לעצמאי יהיה בסכום השווה ל-70% מהכנסה מעסק ממוצעת לחודש, אך לא יותר מ-10,500 שקלים חדשים ואולם לעצמאי אשר הכנסתו הממוצעת מעסק לחודש עולה על 40,000 שקלים חדשים, יופחת מהסכום האמור סכום השווה ל-17.3% מהסכום שבו עולה הכנסתו הממוצעת מעסק לחודש על 40,000."

תוספת מענק לעצמאי

"מוצע לקבוע תוספת מענק לעצמאי העובד עסק קטן שממוצע מחזור העסקאות החודשי שלו עולה על 1500 ש"ח. אך אינו עולה על 25,000 ש"ח, כדלקמן:
(1) לגבי עצמאי שממוצע מחזור עסקאותיו לחודש עולה על 1,500 שקלים חדשים אך אינו עולה על 8,333 שקלים חדשים – 700 שקלים חדשים;

(2) לגבי עצמאי שממוצע מחזור עסקאותיו לחודש עולה על 8,333 שקלים חדשים אך אינו עולה על 16,667 שקלים חדשים – 1,875 שקלים חדשים;

(3) לגבי עצמאי שממוצע מחזור עסקאותיו לחודש עולה על 16,667 שקלים חדשים אך אינו עולה על 25,000 שקלים חדשים – 3,025 שקלים חדשים"

סיכום המענק לשכיר בעל שליטה בחברת מעטים

"מוצע לקבוע כי המענק לשכיר בעל שליטה יהיה בסכום השווה ל 70% מהכנסת עבודה חודשית ממוצעת, אך לא יותר מ-10,500 שקלים חדשים.

תקרה נוספת לגובה המענק נועדה למנוע ניצול לרעה או עיוות בנוסחה בשל הכנסות דומות ממספר מקורות, ואולם לשכיר בעל שליטה אשר הכנסת העבודה החודשית הממוצעת שלו עולה על 40,000 שקלים חדשים, יופחת מהסכום האמור סכום השווה ל-17.3% מהסכום שבו עולה הכנסת העבודה החודשית הממוצעת שלו על 40,000."

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר שמעון גדיש במשרדנו בעפולה.

באיחולי בריאות ובתקווה לימים טובים.