גרסת הדפסה
מושבים מספר: 026-2020

רישום זכויות בטאבו ללא צורך באישור מס רכוש

ביום 1.1.2000 בוטל החיוב במס רכוש על קרקע פנויה. חוק מס רכוש לא בוטל אך שיעור המס נקבע ל 0%.

סעיף 54 לחוק מס רכוש קובע:
"(א) לא תירשם בפנקסי המקרקעין כל פעולה בקרקע לפני שיומצא אישור מהמנהל על תשלום המס המגיע מבעל הקרקע; ובקרקע המועברת – לרבות תשלום המס שמועדי תשלומו לאותה שנת מס, כמפורט בסעיף 20, טרם הגיעו, ובלבד שהוראה זו לא תחול על סכום המס השנוי במחלוקת ושהוגש לגביו ערר לפי סעיף 27, אם המציא בעל הקרקע ערבות בנקאית או ערבות אחרת שקבע המנהל להבטחת תשלום המס שהוא עשוי להתחייב בו.
"פעולה" בסעיף זה – מכר, מתנה, חליפין, חכירה, חכירת משנה, העברת חכירה או חכירת משנה, ביטול חכירה, משכנתה או שינוי תנאיה, חלוקה, פיצול ורישום הקדשות מכל סוג שהוא."

כתוצאה מכך בעת העברת זכויות בטאבו בנכס שאינו דירה נדרש המעביר להמציא אישור מס רכוש.
המצאת אישור מס רכוש היוותה נטל מאחר שלא מוטל חיוב מס רכוש מ- 1.1.2020 ולא ניתן להנפיק אישור מס רכוש במערכת המס המקוונת.
על מנת לפשט את הליכי רישום והעברת הזכויות הנפיק אגף רישום והסדר מקרקעין במשרד המשפטים "נוהל אישורי מס רכוש" הקובע מקרים בהם לא ידרשו להמציא אישור מס רכוש לביצוע פעולה במקרקעין.

 

להלן המקרים בהם לא יהיה צורך בהצגת אישור מס רכוש:

1. בעת ביצוע עסקה בדירה בבית שרשום כבית משותף, אין צורך בהצגת אישור מס רכוש.

2. בעת ביצוע עסקה במגרש, שהמוכר נרשם או משכן את זכותו לאחר 1.1.2000 ,אין צורך בהצגת אישור מס רכוש.

3. בעת ביצוע עסקה בחכירה במגרש, אשר מנסח הרישום עולה כי היא משקפת זכות בדירה, והחכירה נרשמה לפני 1.1.2000 אין צורך באישור מס רכוש זאת, אף אם לא נכלל בסעיף 2.

4. בנוסף, אין צורך בהמצאת אישור מס רכוש בעת ביצוע עסקה במגרש שבבעלות מדינת ישראל, רשות הפיתוח או קק"ל, ובלבד שחוזה החכירה בין רמ"י לרוכש/לחוכר, נחתם לאחר 1.1.2000.

 

באיחולי בריאות ובתקווה לימים טובים.