גרסת הדפסה
מושבים מספר: 023-2020

הטבות שכר בתקופת החל"ת לעניין ביטוח לאומי

 

להלן מספר דגשים ביחס להיבטי ביטוח לאומי והזכאות לדמי אבטלה בתקופת החל"ת:

 תשלום בפועל בתקופת החל"ת בעד ימי חופשה או בעד עבודה – שולל את דמי האבטלה

לפי סעיף 320(ז) לחוק הביטוח הלאומי תשלום בעד ימי חופשה בתקופה שהעובד זכאי לדמי אבטלה, שולל את הזכאות לדמי אבטלה.

בתקנות החירום בעניין דמי האבטלה נקבע, כי הזכאות לדמי אבטלה לעובד שהוצא לחל"ת תהיה אם התקיימו שני התנאים הבאים:

העובד הוצא לחופשה ללא תשלום ביוזמת המעסיק לתקופה רצופה של 30 ימים לפחות (תקופת החל"ת).
העובד אינו זכאי לשכר בתקופת החל"ת.

כלומר, בתקופת החל"ת העובד אינו אמור לעבוד כלל. אם העובד יעבוד חלקית בתקופת החל"ת הזכאות לדמי אבטלה תישלל לכל החודש.

 

דיווח למוסד לביטוח לאומי על הטבות שכר בחל"ת כפוי בשל משבר הקורונה, כולל גילום

חוזר 1458 של הביטוח הלאומי עוסק באופן הדיווח על הטבות ששולמו בתקופת חל"ת.

על פי החוזר, הטבות השכר המשולמות בתקופת החל"ת (כמו:שווי רכב, טלפון וכיוצ"ב) הן בגדר הכנסות החייבות בדיווח ותשלומי ביטוח לאומי.

הטבה המשולמת לעובד בתקופת חל"ת (כולל גילום שווי), משולמת לו למעשה מכוח תקופת עבודתו אצל מעסיקו, ועל כן ההטבה תיוחס לחודש העבודה שקדם למועד יציאתו של העובד לחל"ת ותדווח בטופס 102 כתשלום נוסף.

על המעסיק לייחס את כלל ההטבות ששולמו לעובד בתקופת החל"ת לחודש העבודה האחרון שקדם למועד יציאתו לחל"ת. סכום ההטבות הוא בגדר שכר נוסף ויחולו לגביו כללי הפריסה.

הטבת שכר בחודש אפריל 2020 יש לרשום בדיווח של חודש אפריל 2020 בקוד 3 בטופס 102, לייחס לחודש מרץ 2020 שבו הוצאו העובדים לחל"ת ולפרוס לפי התקנות (הטבה בסכום של רבע משכר המינימום ומעלה יש לפרוס לחודש מרץ 2020 ולאחד עשר החודשים שלפניו, שבהם עבד העובד אצל המעסיק).

יש לכלול את כל סוגי התשלום הנוסף שמשולמים לעובד בתקופת החל"ת בעבור תקופות קודמות בטופס 102 בקוד מספר 3, כפי שהוסבר לעיל.

העובד יגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה להפרשי דמי אבטלה (בעדיפות לאחר סיום תקופת החל"ת - במרוכז לכל החודשים, אך יש לשים לב למגבלת 12 החודשים להגשת תביעת הפרשים), ויצרף את אישור המעסיק על ההטבות האלה.

סך ההטבות המיוחס לחודש הקודם לחל"ת (כולל כללי הפריסה) מהווה חלק מההכנסה לצורך דמי האבטלה.

באופן זה הטבות השכר בתקופת החל"ת אינן שוללות את הזכאות לדמי אבטלה.

בהתאם לפרסום של נשיאות המגזר העסקי בישראל (בתיאום עם מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי) - אין מניעה להפריש לקופות פנסיה ופיצויים, וגם את חלקו של העובד ובהסכמתו מראש, לקזז ממנו את חלקו בחזרתו לעבודה, כמו גם התחשבנות עמו ביחס לחלקו במיסוי שווי השימוש ברכב הצמוד שנשאר ברשותו במהלך תקופת החל"ת.

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות לגב' שרונה שחר במשרדנו בעפולה.

באיחולי בריאות ובתקווה לימים טובים.