גרסת הדפסה
מושבים מספר: 022-2020

הנחה שנתית בשיעור 25% בתשלום ארנונה לעסקים

במסגרת תכנית הסיוע הכלכלית להתמודדות עם נגיף הקורונה, גובש מתווה ע"י משרד הפנים, משרד האוצר ומרכז השלטון המקומי, ובסיוע המשרד להגנת הסביבה, לפיו תינתן הנחה בגובה של 25% בתשלום הארנונה לעסקים עד לסוף שנת 2020, המשקפת 3 חודשי פטור מתשלום.

הנחת הארנונה תינתן למגזר העסקי, בין היתר, למשרדים, שירותים ומסחר, לתעשייה, לבתי מלאכה, לבתי מלון, לחניונים ועוד. לטובת מתן ההנחה יועמד תקציב גבוה במיוחד על סך 2.8 מיליארד ש"ח לצורך שיפוי הרשויות המקומיות בגין אובדן הכנסה זה. שני שליש מהתקציב - 1.7 מיליארד ש"ח - יועבר לרשויות המקומיות כבר במהלך חודש אפריל.
ההסכם שהובילו שרי הפנים והאוצר עם יו"ר מרכז השלטון המקומי משקף את רצונה של הממשלה ושל ראשי הרשויות המקומיות לסייע לעסקים בהתמודדות עם הקשיים התקציביים אליהם נקלעו בתקופה האחרונה. מתוך תחושת שליחות ציבורית ובשל הרצון לסייע לממשלה בפתרון המשבר, התגייסו ראשי הרשויות האיתנות ונטולות המענק והסכימו לשאת על עצמם בממוצע כ -5% מתוך סך השיפוי לעסקים בעוד יתרת הסכום תועבר לרשויות המקומיות על ידי משרד הפנים.

סיכום זה מגיע בהמשך להנחיית שר הפנים דרעי שאפשרה לרשויות לקבוע הסדרי תשלום אשר דוחים את תשלומי הארנונה ל 1.5.2020.

בעניין זה ראו חוזרינו 20/2020 "דחיית תשלומי ארנונה לעסקים בתקופת הקורונה"

במסגרת הסיכום שהושג הוחלט כי תישלח הנחיה מעודכנת לרשויות, לפיה יתאפשר להן לדחות לעסקים את תשלומי הארנונה למחצית השנייה של שנת 2020 ולאפשר להם הסדרי תשלום מקלים אשר יעלו בהדרגה מ- 1.7.2020 ועד סוף השנה.

 

דברי הסבר מההצעה לתיקון התקנות

"מוצע לתקן את תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה בארנונה), התשנ"ג- 1993 (להלן – התקנות העיקריות), וזאת על מנת לקבוע הוראות שעניינן החנות מארנונה לשורה של נכסים שאינם מגורים, כמפורט להלן.

תקנה 1 -
בתקנה זאת מוצע לתקן את התנקות העיקריות לשם הוספת הוראות שעניינן הנחות בשנת 2020 בשל משבר הקורונה.
בתוך כך מוצע לקבוע, כי מועצת הרשות המקומית תעניק הנחה בשיעור של 25% מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על מחזיק בנכס – כהגדרתם המוצעת – לשנת הכספים 2020.
הוראות אלה לא יחולו לגבי נכסים שסיווגם מבנה מגורים, בנק וחברת ביטוח, אדמה חקלאית, מבנה חקלאי, מערכת סולארית, קרקע תפוסה למערכת סולארית ונכס אחר כמשמעותם בתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), התשס"ז – 2007, וכן מרכול, בית מרקחת או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה.
כמו כן, הוראות אלה לא יחולו על נכס שהמחזיק בו הוא המדינה, חברה ממשלתית או תאגיד סטטוטורי וכן נכס שהמחזיק בו קיבל פטור חלקי מארנונה לפי סעיף 51(ז) לפקודה או מוסד להשכלה גבוהה שהמחזיק בו קיבל פטור חלקי מארנונה לפי סעיף 5(י) לפקודה.

תקנה 2 –
תקנה זאת מוצע לקבוע כי תחילתן של תקנות אלה תהיה מום 1 בינואר 2020.
בשים לב להיות הארנונה מס שנתי, משמעות הדבר הינה כי שיעור ההנחה של 25% מסכום הארנונה הכללית משקף פטור מלא בחישוב שנתי מתשלום ארנונה ביחס לשלושה חודשים"

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר שמעון גדיש במשרדנו בעפולה.

באיחולי בריאות ובתקווה לימים טובים.