גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 024-2020

דחיית תשלומי ארנונה לעסקים בתקופת הקורונה

בהודעת משרד הפנים מיום 15.3.2020 הנחה שר הפנים את כל ראשי הרשויות המקומיות כי אין בסמכותן להעניק פטורים גורפים מארנונה, וכי נבחן מהלך של הענקת פטור לחלק מהעסקים בהתאם לסוג ופעילות העסק.

שר הפנים ביקש מנציגי האוצר לבחון את ביטול הצורך בתשלומי ריבית פיגורים כתוצאה מדחיית תשלומי ארנונה ואגרות שונות לבעלי העסקים.

ב 17.3.2020 פנה מנכ"ל משרד הפנים לרשויות המקומיות לבחון סמכותם לפי סעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה(, תש"מ- 1980 (להלן החוק) לקביעת הסדרי תשלום מיוחדים לעסקים לגבי תשלום הארנונה לשנת –2020.

זאת כך, שמועדי תשלום הארנונה השנתית, כפי שנקבעו על ידי הרשות המקומית קודם לכן, בנוגע לבעלי עסקים בתחומה, בין לגבי כלל העסקים ובין לגבי סיווגים שייקבעו על ידה, יידחו עד ליום 1 במאי 2020 בהתאם להוראה זו, התשלום הנדחה ישולם בתוספת הפרשי הצמדה אך לא יתווספו עליו תשלומי פיגורים.

המנכ"ל סבור כי על רקע הנסיבות החריגות בהן אנו מצויים בימים אלו, נכון וראוי לפעול לקידום הדבר, למרות שמדובר בצעד חריג ובעל משמעות לרשות המקומית שאין מקום לעשות בו שימוש כדבר שבשגרה.

כמו כן, משרד הפנים בוחן את האפשרות לסיוע בהקלות תזרימיות לרשויות מקומיות על מנת לסייע בידן בהתמודדות עם הנושא, לרבות בכל הנוגע לדחיית מועדי תשלומי הארנונה לעסקים כאמור.

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר שמעון גדיש במשרדנו בעפולה.

באיחולי בריאות ובתקווה לימים טובים.