גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 018-2020

דברי הסבר של רשות המסים לדיווח אישי למס הכנסה של חברי קיבוץ

במסגרת הוראת הביצוע מס' 3/2020 של רשות המסים העוסקת בדוחות אישיים למס הכנסה לשנת 2019 נכללו דברי הסבר ביחס לאופן הדיווח האישי של חברי קיבוצים למס הכנסה.

נוסח דברי ההסבר הוא:

"דוח של חבר קיבוץ

הכנסותיו של חבר קיבוץ שיתופי או קיבוץ מתחדש/שיתופי שחלות עליו הוראות סעיף 60א לפקודה, הן כשכיר והן כעצמאי, מדווחות ככלל במסגרת דוח הקיבוץ.

הקיבוץ הוא בר השומה ובר הדיווח בגין הכנסותיו והכנסות חבריו ולכן, בחישוב המס של הקיבוץ נלקחים בחשבון כל נקודות הזיכוי, ניכויים, זיכויים אישיים ומדרגות המס הנמוכות של כל חבריו.

חבר קיבוץ שיתופי/מתחדש אשר לא מעביר את מלוא הכנסותיו לקיבוץ מחויב בהגשת דוח על מלוא הכנסותיו וזאת בהתאם לסעיף 60א(ב)(4) לפקודה.

חריג לכלל זה הוא חבר קיבוץ בעל הכנסות שחל עליהן מס בשיעור קבוע ונוכה מהן מלוא המס במקור. על ההכנסות הנוספות (שלא הועברו לקיבוץ) מחויב החבר במס בשיעורים המירביים, זאת, כיון שכל הטבות המס להן היה זכאי, נלקחו בחשבון בחישוב המס של הקיבוץ.

חבר קיבוץ שיתופי/מתחדש שחלות עליו הוראות סעיף 60א לפקודה, יצהיר על כך בטופס 1301 בפרטים הכלליים וימלא את שם הקיבוץ ואת סך ההכנסה שהועברה לקיבוץ לגבי כל אחד מבני הזוג. חבר קיבוץ העונה על הקריטריונים הבאים ימלא את הדוח כחבר קיבוץ ויסמן בפרטים הכללים:

1 . חבר קיבוץ / מושב שיתופי שאינו בחופשה.
2. חבר קיבוץ מתחדש/מושב שיתופי שחלות עליו הוראות סעיף 60א לפקודה, שאינו בחופשה ואינו בעצמאות כלכלית.

חבר קיבוץ העונה על אחד הקריטריונים הבאים, לא צריך לסמן "בפרטים הכללים" שהוא חבר קיבוץ:

1. חבר קיבוץ מתחדש שחלות עליו הוראות סעיף 60ב לפקודה.
2. חבר קיבוץ המדווח למס הכנסה כ - ״חבר- בני -אדם".
3. חבר קיבוץ שיתופי בחופשה.
4. חבר קיבוץ מתחדש (שחלות עליו הוראות סעיף 60א לפקודה) בחופשה.
5. חבר קיבוץ מתחדש (שחלות עליו הוראות סעיף 60א לפקודה) בעצמאות כלכלית.
6. תושב קיבוץ שאינו חבר קיבוץ כאמור לעיל.

יש לצרף לדוח השנתי טופס 1443 (חדש), חתום על ידי היחיד והקיבוץ בו מוגדר מעמדו של היחיד בהתאם לאמור לעיל.

בטופס 1301 [טופס הדוח השנתי למס הכנסה] בחלק א (פרטים כלליים), יסמן מגיש הדוח:

"הנני ו/או בן זוגי חבר קיבוץ ___________ מס' תיק ____________.

הכנסה חייבת מועברת לקיבוץ בהתאם לסעיף 60א לפקודה בן הזוג הרשום
ובן הזוג "

בחלק לשימוש המשדר יש למלא את מספר תיק הקיבוץ בשדה 366 ואת ההכנסה המועברת על ידי החבר או בת זוגו לקיבוץ בשדות 369 או 370 בהתאמה. במקרה בו החבר לא מעביר הכנסה לקיבוץ או שהינו עובד פנים יש לרשום 0.

 

הסבר לחישוב השומה -

הסכומים הנרשמים בשדות 369/370 (הכנסה שהועברה לקיבוץ) הם למידע בלבד, אין לרשום אותם בחלק ההכנסות של הדוח והם לא יילקחו בחשבון בחישוב המס של החבר (על ההכנסה זו הקיבוץ הינו בר השומה ובר הדיווח). הכנסות נוספות לחבר שלא הועברו לקיבוץ יירשמו בשדות ההכנסה המתאימים להם וחישוב המס בגינן יהיה שיעור מס מרבי ללא נקודות זיכוי והטבות מס אחרות, כגון: זיכוי בגין ישוב מוטב. הכנסות בשיעור מס מיוחד ימוסו בהתאם לשיעור המיוחד ללא אפשרות להפחתה כלשהי לרבות הפחתה על פי סעיף 121(ב) לפקודה (בגין יגיעה אישית או יחיד שמלאו לו 60 שנים).
במקרה שאחד מבני הזוג אינו חבר קיבוץ, לא ימלא שדה 369/370 ייערך לו חישוב מס באופן זהה לכל יחיד אחר.

בקשה להחזר מס או תיקון דוח - במקרה בו הקיבוץ לא השתמש בכל הטבות המס של אותו חבר ועל מנת שהחבר יוכל לממש את יתרת הטבת המס המגיעה לו, יוכל החבר לעשות זאת באמצעות בקשה להחזר מס או תיקון דוח שהוגש. הבקשות ליחידים חברי קיבוץ מתקבלות ומחושבות לאחר שהקבוץ מגיש את הדוח המפורט (טופס 1229א המפרט את ייחוס ההכנסות לכל חבר) של הקיבוץ לאותה שנה. על החבר להמציא טופס 1443, הכולל התייחסות להכנסה החייבת (לאחר הניכויים) אשר יוחסה לו ולבן זוגו בהתאם למקורות ההכנסה, שיעורי המס החלים לגביהם, המס ששולם, ובקיבוץ שיתופי, אישור כי עיקר עבודתם של שני בני הזוג הינה מ - ״עבודה מזכה". בנוסף, יפורטו ההכנסות שכלל הקיבוץ בגין החבר, את מקורות ההכנסה תיק הניכויים ממנו מתקבלת ההכנסה ואת הסכום. כל אלה מפורטים בחלק ה׳ של הטופס, הכולל מספר שדה בדוח השנתי וסכום.

אין למלא בדוח השנתי טופס 1301 את עצם היותו חבר קיבוץ ואת נתוני ההכנסה החייבת המועברת לקיבוץ. במילוי טופס 1301 על חבר הקיבוץ לכלול את הנתונים, השדות המפורטים בטבלה של חלק ה׳ לטופס 1443 ואת הכנסותיו האחרות שלא דווחו במסגרת הקיבוץ. במקרה זה השומה והמס יחושבו כמו אצל כל יחיד אחד."

 

מדברי ההסבר משתמע כי אין איסור לכלול בדוח הקיבוץ הכנסות אישיות של חבר שאינן מעבודה ו/או עסק כגון שבח מקרקעין, רווחי וכיוצ"ב.

 

תשומת הלב כי האוכלוסייה הבאה: חבר בעצמאות כלכלית, חבר בחופשה, חבר בקיבוץ המדווח לפי הוראות סע' 60ב לפקודה וחבר בקיבוץ המדווח כחבר בני אדם (מיסוי כחברה) נדרשים לדווח את סטטוס החברות או סטטוס הדיווח של הקיבוץ ותו לא.

 

הדרישה לצירוף הטופס המפרט את ייחוס ההכנסות לכל חבר (טופס 1229א) חלה רק אצל קיבוצים המדווחים לפי סע' 60א לפקודה ואינה חלה בקיבוצים שיתופיים או בקיבוצים המדווחים לפי סעיף 60ב לפקודה.

 

לפרטים ולהסברים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אמיר כהן במשרדנו בתל אביב בטלפון 03-7773550, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

בברכת בריאות ותקווה לימים טובים.