גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 017-2020

דחיית תקופות בענייני הליכי מס

במסגרת התקנות מפורטות הוראות מחיקוקים שונים כמו: פקודת מס הכנסה, חוק מיסוי מקרקעין, חוק מס ערך מוסף, פקודת המכס ועוד, אשר הינן פרוצדורליות בעיקר ובכל אחת מהן מצוין מועד.

על פי התקנות בחישוב התקופות המצוינות בהוראות אלו, לא תבוא במניין התקופה הקובעת שהיא תקופה של 71 ימים – מיום 22.03.2020 ועד יום 31.05.2020 – אם מועדי סיומן של תקופות אלה חלים בתקופה הקובעת או בחודשיים שאחריה.

כך למשל, נדחים מועדים שונים בחוק מיסוי מקרקעין כמו המועד להגשת בקשה להקטנת מקדמה, המועד למתן תשובה ע"י המנהל להקטנת מקדמה, הודעות יזם במסגרת פינוי בינוי, מועדים להוצאת שומה ע"י המנהל, מועדים לתיקון שומה, מועד להגשת הגה כמו גם להגשת ערר. ובפקודת מס הכנסה כמו הוצאת שומה ע"י פ"ש, הוצאת שומת ניכויים ע"י פ"ש, הגשת השגה על שומת ניכויים, הגשת ערעור על פסילת ספרים ועוד.

נדגיש כי התקנות אינן מכילות את כל הסעיפים בהם מצוינים מועדים בחיקוקים השונים. כך למשל – מועד חובת ההצהרה החלה על הנישום - לפי חוק מיסוי מקרקעין – נשאר בעינו, כמו גם המועד לתשלום המס.

לגישתנו, לאור רעידת האדמה הכלכלית המזעזעת את המשק, יש להתחשב בראש ובראשונה באזרחים – הנישומים – ולהאריך תחילה את המועדים והתקופות החלים עליהם והמחייבים אותם לסד זמנים – כדוגמת סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין 'מועד הצהרה' וסעיף 90א 'מועד תשלום המס'.

יתכן והקלות אלו עוד נכונות להגיע. 

 

לפרטים ולהסברים נוספים ניתן לפנות לעו"ד שרון בכר במשרדנו בתל אביב.

בברכת בריאות ותקווה לימים טובים.