גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 005-2020

דמי ביטוח לאומי מהכנסות חברה משפחתית - עדכון

ביום 15.12.2019 פרסם המוסד לביטוח לאומי עדכון לפיו יוקפאו חיובי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות על הכנסות הפטורות מדמי ביטוח לאומי על ידי יחיד שמקורן בחברה משפחתית וזאת בניגוד לחוות דעת משפטית קודמת מיום 10.11.2019.

ראו חוזרנו מספר 44/2019 לעניין - " שינוי בחיוב דמי ביטוח לאומי בגין הכנסות מחברה משפחתית"

 

להלן חוות הדעת המשפטית המתוקנת בנושא

"חוות דעת משפטית מתוקנת בנושא חברה משפחתית שהוצאה על ידי המוסד לביטוח לאומי ב 15.12.2019:"

"כידוע, בשנת 2014 ניתנה חוות דעת משפטית שקבעה שניתן לייחס את הפטור הניתן ליחיד על הכנסותיו גם להכנסתו מחברה משפחתית.
לאחרונה מתנהלים הליכים בבית הדין לעבודה בדבר חיוב בדמי ביטוח על הכנסות שמקורן בחברה משפחתית. בעניין זה, הודענו לבית הדין כי לאחר בחינה נוספת של הנושא בלשכה המשפטית, הוחלט לחזור בנו מחוות הדעת שניתנה בשנת 2014.

לפיכך, החל משנת המס 2018 לא יינתן הפטור האמור ואין להחיל את חוות הדעת הקודמת.

יחד עם זאת, לאור העובדה כי בימים אלו הסוגיה נדונה בבית הדין, הוחלט כי הליכי הגביה כנגד חיובי דמי הביטוח בגין שנת 2018 ואילך שמקורם מהכנסות מחברה משפחתית יוקפאו בכפוף להמצאת מסמכים תומכים שמדובר בהכנסות יחיד הפטורות מתשלום דמי ביטוח לאומי (בהתאם לחוות הדעת המשפטית משנת 2014) וזאת עד אשר תתקבל החלטת בית הדין בסוגיה."

 

לפרטים ולהסברים נוספים ניתן לפנות לגב' שרונה שחר במשרדנו בעפולה.