גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 003-2020

השלכות חמורות להפרת חוזה נחלה של משק חקלאי

 

לאחרונה פורסם פסק דין הנוגע לזכויות של חוכרים בנחלה חקלאית במושב. לפיו הזכות, לחכור נחלה תלויה בתנאים, ביניהם חובת המגורים בנחלה ושימוש בנחלה בהתאם למטרות חוזה החכירה.

בפסק דין ת.א. 37802-10-13 מדינת ישראל רשות מקרקעי ישראל נ' יצחק קלקודה נעשה שימוש מסחרי בהיקף נרחב מאוד ובמשך שנים בשתי נחלות במושב כפר טרומן, תוך הפרה יסודית, קשה ומתמשכת של הסכם משבצת הנחלות עם האגודה (בהיות הנתבעים בני רשות בנחלות) ואת מטרת החכירה העומדת ביסודו.


בית המשפט קבע שעל הנתבעים לסלק ולפנות מן המקרקעין את כל אותם מבנים בלתי חוקיים שאינם שנויים במחלוקת.

עוד קבע בית המשפט שלרמ"י קמה הזכות לבטל את ההסכם, ולקבל בחזרה לרשותה "את אותו חלק מהמשבצת שבקשר אליו נעשתה ההפרה ... ללא כל חובה לשלם לאגודה או למי מחבריה הטבה או פיצוי כל שהוא".

בנוסף קבע בית המשפט שעל הנתבעים לשלם לרמ"י דמי שימוש בשיעור 6% לשנה בסך 7,019,679 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית.

יצוין שבית המשפט קבע את שיעור דמי השימוש הזה כ"דמי שימוש ראויים" בעילה לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט-1979, וזאת בהסתמך על החלטת הנהלת רמ"י מס' 1243 מיום 17.11.2004.

לעניין זה ובהתייחס לקנס הגלום בדמי שימוש נוספים כהגדרתו בסעיף 8.17.13 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל, ראו חוזרנו מס' 33/2019 "הסדרת הפרות ושימושים חורגים במגזר החקלאי".

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אריאל וייל במשרדנו בעפולה.