גרסת הדפסה
מושבים מספר: 048-2019

היטל השבחה על מקרקעי ישראל

על פי הגדרת "חכירה לדורות" בסעיף 1 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 (להלן ה"חוק") ועל פי הנוסח הקיים של סעיף 21 לתוספת השלישית לחוק, על מרבית מקרקעי ישראל החכורים לדורות לרבות קרקעות שיש למחזיקיהם הזכות להתקשר עם רשות מקרקעי ישראל בחוזי חכירה לדורות לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל - לא חל היטל השבחה.

בפסק דין בלוך (רע"א 725/05 הועדה המקומית לתכנון ובניה השומרון נ' עוזי ושפרה בלוך), אשר ניתן על ידי ביהמ"ש העליון ביום 3.9.2014, נקבע כי יש לראות בבני רשות בחלקות המגורים בנחלות במשבצות הישובים החקלאיים כחוכרים לדורות, לצורך חיובם בתשלום היטל השבחה.

 

יודגש כי הוראות סעיף 21 לתוספת השלישית, המחריגות קרקע לשימוש חקלאי שיעודה שונה מחבות בהיטל השבחה – שרירות וקיימות.


הוראות אלו מפלות לרעה ופוגעות פגיעה קשה במקורות הפיתוח, והתשתיות בעיקר באזורי עדיפות בהם מקרקעי ישראל הינם מרבית קרקעות הישובים.

על מנת לתקן את העיוות הכלכלי וליצור מקורות לתשתיות ופיתוח בעיקר אזורי העדיפות, מוצע לתקן את סעיף 21 לתוספת השלישית לחוק בדרך של מחיקת הפיסקה מסעיף 21 לתוספת השלישית לחוק המוציאה מתחולת החייבים בהיטל השבחה את החוכרים לדורות המחזיקים בחוזי חכירה לשימוש חקלאי בלבד ושאינם זכאים לנצל את הקרקע לאחר ששונה ייעודה, אלא אם יתוקן חוזה החכירה או ייחתם חוזה חכירה חדש לפי הייעוד החדש.

במקביל, מוצע לקבוע כי סכומי היטל ההשבחה יופחתו מתשלומי רכישת אותן זכויות מקרקעין מרשות מקרקעי ישראל.

 

יצוין כי הפיסקה הנ"ל (המוצעת למחיקה) התווספה לחוק בתיקון מס' 48 משנת 1999, על רקע הליקויים בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 727, לפיה בעל הזכויות החקלאיות היה חייב בהיטל השבחה על מלוא הזכויות בקרקע למרות שלאחר שינוי הייעוד היה זכאי לקבל 13.5% או 27% בלבד מהזכויות הקרקע.

מעת שהחלטה 727 חלפה מהעולם לפני מספר רב של שנים, היה מקום לבטל שינוי זה ובהתאמה להטיל היטל השבחה מלא על כל חוכר לדורות כאמור לעיל.

 

להלן נוסח הצעת התיקון לחוק התכנון והבנייה המוצע:

1. בתוספת השלישית – לאחר סעיף 2(ג) יבוא 2(ד):
"בהקצאת מקרקעין ע"י רשות מקרקעי ישראל, שחל עליהם היטל השבחה בעת הקצאתן, תחול חובת התשלום על החוכר לו הוקצו המקרקעין. רשות מקרקעי ישראל תגבה תשלום בעבור ההקצאה, על פי שיעור מערך המקרקעין, לאחר ניכוי היטל השבחה אותו שילם החוכר".

2. בתוספת השלישית – בסעיף 21 ימחק הקטע הבא מגוף הסעיף:
"או שהוחכרו בחכירה לדורות לשימוש חקלאי ושונה ייעודם לייעוד אחר, והחוכר לדורות שלו הוחכרה הקרקע לשימוש חקלאי בלבד אינו זכאי לנצל את הקרקע על פי ייעודה החדש, אלא אם כן יתוקן חוזה החכירה המקורי או ייחתם חוזה חכירה חדש".

3. תיקון זה יכנס לתוקף עם פרסומו ברשומות ויחול על הקצאת מקרקעין שיבוצעו ע"י רשות מקרקעי ישראל לאחר מועד הפרסום ברשומות.