גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 046-2019

הקצאת מים לחקלאות לשנת 2020

משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם לשימוע הציבור את תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה) – התש"פ – 2020

1. כללי

מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב קובעת את הקצובה השנתית של מים במערכת הארצית ובאזורים המנותקים, לקראת שנת 2020 בכוונת המועצה לקצוב לאזור המערכת הארצית 272 מלמ"ק – בשנת 2019 עמדה הקצובה (כולל התוספת שניתנה במרץ 2019) על 298 מלמ"ק.
לאור הקביעה של מועצת רשות המים הרשות לתכנון במשרד החקלאות מגדירה בתקנות את אמות המידה להקצאות לבעלי הרישיון החקלאים.

 

2. הקצאת מים שפירים באזור המערכת הארצית

"בתקנה 2(א) לתקנות המים, בסיפא, יבוא: לעניין שנת ההקצאה שראשיתה ביום ד' בטבת התש"פ (1 ינואר 2020), יראו את רישיון ההפקה האחרון, כרישיון ההפקה שהוצא לצרכן בשנה שקדמה לשנת ההקצאה עובר לתחילתה של הוראת השעה 2019"

היות וההקצבה השנתית המתוכננת לשנת 2020 נמוכה מההקצבה בפועל בשנת 2019, מוצע כי ההקצאה לחקלאים לשנת 2020 תהיה ע"פ כמות המים שנקבעה להם ברישיון ההפקה שניתן להם בראשית שנת 2019 (לפני התוספת הרוחבית).

 

3. הקצאת מים שפירים

" (1) בתקנה 6(א) לתקנות המים, בסיפא, יבוא: לעניין שנת ההקצאה בראשיתה ביום ד' בטבת התש"פ (1 ינואר 2020), יראו את רישיון ההפקה האחרון, כרישיון ההפקה שהוצא לצרכן בשנה קדמה לשנת ההקצאה עובר לתחילתה של הוראת השעה 2019.

(2) בתקנה 6(ד)(1) לתקנות המים, בסיפא, יבוא: עד 25% מתקרת הקצאתם או מהכמות שהתבקשה על ידם – לפי הנמוך מביניהם.

(3) בתקנה (6)(ד)(2) בסיפא, יבוא: שהקצאתם נמוכה ב 25% מתקרת ההקצאה שלהם או מהכמות שהתבקשה על ידם – לפי הנמוך מביניהם.

(4) לאחר תקנה (6)(ד)(2) יבוא: ד(3) הגדלת כמות המים האחרים לצרכני המפעל הקיימים"

בהתאמה נקבע כי כמות המים האחרים ב 2020 תהיה זהה לכמות המים אשר הוקצתה לחקלאים ברישיון ההפקה של ראשית שנת 2020.

 

עוד מוצע כי ככל שמנהל רשות המים יקבע הקצאה אחרת של מים אחרים לצרכני מפעלי השבה, יוטלו מגבלות על צרכנים חדשים וקיימים של מפעלי השבה אשר יגישו בקשות למתן תוספות מים אחרים.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בתל אביב.