גרסת הדפסה
מושבים מספר: 039-2019

הנחות אזורי עדיפות לאומית בתשלום דמי רכישה בנחלות

הנהלת רמ"י קבעה כי יש להחיל את הנחת אזור העדיפות על 2 יחידות דיור בלבד בכל נחלה.

 

הנהלת הרשות מתעלמת מהקבוע בסימן ז' לפרק משנה 8.3 של קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל (להלן "קובץ") בעניין זה:

1. בסעיף 8.3.41 (ה) (1) נאמר "על כלל התשלומים הנזכרים בסימן זה, למעט תשלום דמי חכירה בשיעור של 3.75% תחול הנחת אזור...."
2. בסעיף 8.3.49 (ד) נאמר " ... חוכר, אשר רכש את מלוא הזכויות למגורים בחלקת המגורים כאמור בסעיף זה, פטור מתשלום כלשהו לרשות בעד כל בנייה נמוכה למגורים בחלקת המגורים, בכפוף לקיומה של תכנית".

 

להבנתנו, חישוב הנחת אזור עדיפות הלאומית בהתאם לתקרות הנחה הקבועות בסעיף 4.2.2 (ד) ו- (ה) לקובץ, אינו מגביל את ההנחה לשתי יחידות דיור אלא למספר יחידות הדיור המורשה בתכנית.

נוסיף כי בסעיף 8.3.45 (ב)(2) בקובץ צויין שחוכר אשר ישלם דמי חכירה בשיעור של 3.75% ייחול עליו בין השאר ההוראה לפיה מימוש היקף הבנייה הבסיסי למגורים יכול להיעשות במספר יחידות ובגודל כפי שייקבע בתכנית" (ההדגשה לא במקור - ב-מ.)

תשומת לב מיוחדת צריכה להינתן לעשרות רבות של יישובים העלולים להינזק באם תושת עליהם תקרת 50,000 ש"ח ההנחות בעקבות המעבר למבחן חברתי-כלכלי יישובי באזורי עדיפות לאומית.

 

ראו חוזרנו מס' 38/2019 "סיווג ישובי עדיפות לאומית – עדכון"

וכן מס' 37/2019 "הצעה לשינויים בסיווג ישובי עדיפות לאומית"

ראו גם טבלה "ישובי העדיפות לאומית העלולים לשנות מצבם לרעה עקב התקרה כלכלית חברתית" רצ"ב

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אריאל וייל במשרדנו בעפולה.