גרסת הדפסה
מושבים מספר: 034-2019

דמי חכירה לנחלות ולקרקע חקלאית – התש"ף

1. שטח משבצת אגודת ישוב חקלאי נקבע לפי תקן הנחלות שנקבע ע"י הרשות לתכנון ופיתוח במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, מוכפל בתקן גודל נחלה. הנחלה היא קרקע חקלאית המוחכרת למתיישב ו/או לאגודה לצורך פרנסתו, מגוריו ולצרכיו האחרים של המתיישב. (סעיפים 8.1 ו- 8.2 בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל (להלן: "המועצה"), והחלטת המועצה מס' 1) .

 כידוע הנחלה והקרקע החקלאית נמצאות על קרקע שבניהול רשות מקרקעי ישראל (להלן רמ"י) ונמסרת בתנאי חכירה תמורת דמי חכירה המשתלמים משנה לשנה (דח"ש).

מועצת מקרקעי ישראל (להלן המועצה) בתוקף סמכותה לפי ס' 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל התש"ך-1960, מחליטה על דמי חכירה ודרכי חישובם, לקרקע המוחכרת למטרות הבאות: בתנאי נחלה, לנטיעת מטעים, למטעים, לעיבוד ולקטיפת פרי, לגדולי שלחין, לגידולים בחממות, לבריכות דגים, למוסדות חינוך, לגידולי בעל, לבעלי מקצוע במושבים, למרעה, לכוורות דבורים ולמשקי עזר.

2. המועצה, בהחלטתה מס' 1562 מיום 10.10.2018 (סעיף 8.17 בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל) קבעה כללים שבאו במקום החלטות מועצה רבות, תוך ביטולן ואיחודן והוספת סעיף המסמיך את הנהלת רמ"י לקבוע דמי שימוש שנתיים על שימוש חקלאי בלתי מורשה.

3. להלן מחירון דמי החכירה לשנת התש"פ לא כולל מע"מ כפי כנקבע בהחלטת המועצה שמתייחס בין השאר לתקופה מ- 01.09.2019 עד 31.08.2020.

א. נחלה חקלאית

            ש"ח
דרגה 1   800
דרגה 2   600
דרגה 3   400

ב. יחידת בעל מקצוע במושב

150 ש"ח ליחידה

ג. מטע שלחין, גדולי שלחין, בריכות דגים, חממות גדולים תחת כיסוי פלסטי

100 ש"ח לדונם

ד. מטעי בעל או בהשקאת עזר, שטחי שלחין לצרכי לימוד של מוסדות חינוך באזורים הכפריים ולמוסדות חינוך בתחום שיפוט עירוני ושטחי שלחין של חוות לגידול זרעים העוסקות במחקר ופיתוח

50 ש"ח לדונם

ה. מטעים לעיבוד ולקטיף פרי

                ש"ח לדונם

מטע סוג א'    100
מטע סוג ב'    75
מטע סוג ג'    50

ו. גידולי שדה ופלחה בעל

 

ש"ח לדונם   ש"ח לדונם

אזור 1 50     אזור 4   7.00
אזור 2 40     אזור 5   4.50
אזור 3 25     אזור 6   2.50

ז. דמי הרשאה למרעה

            מרעה עשבוני        מרעה בתה          מרעה חורש

             ש"ח דונם           ש"ח לדונם         ש"ח לדונם
אזור 1       4.00                2.50                   1.00
אזור 2       3.00               2.00                     0.65
אזור 3      2.00                1.30                   0.60
אזור 4      0.65                 0.30                   0.30
אזור 5      0.30                  0.30                0.30
אזור 6      0.30                 0.30

ח. דמי הרשאה להצבת כוורות

7 ש"ח לכוורת

ט. משקי עזר הצמודים למחירון נחלה חקלאית

      ש"ח                        ש"ח
עד 2 דונם   355       עד 9 דונם    595
עד 3 דונם   390        עד 10 דונם   630
עד 4 דונם   425        עד 11 דונם    660
עד 5 דונם   460         עד 12 דונם    690
עד 6 דונם   490         עד 13 דונם    720
עד 7 דונם   525        עד 14 דונם    750
עד 8 דונם   560        עד 15 דונם   780

4. בהתאם לפרק 8.17 לקובץ החלטות המועצה (החלטת המועצה מס' 1562) המחירים הנקובים לעיל אינם צמודים למדד; יצויין שרמ"י נוהג להוסיף עליהם מע"מ.

עיניינים נוספים

5. סעיף 8.17.13 הסמיך את הנהלת רמ"י לקבוע דמי שימוש שנתיים מוגדלים בעד שימוש חקלאי בלתי מורשה תוך הבחנה בין קרקע חקלאית שמוסדרת בהסכמה – תוספת 20% לדמי השימוש, או בהיעדר הסכמה - קביעת דמי שימוש הכוללים רווח יזמי, ללא הנחת אזורי עדיפות לאומית ונקיטת הליכים משפטיים.

לעניין זה ראו חוזרינו מס' 31/2019 "הסדרת הפרות ושימושים חורגים במגזר החקלאי" וחוזרינו מס' 64/2018 "דמי חכירה לנחלות ולקרקע חקלאית – עדכון."

6. בתאריך 26.04.2017 אישרה הנהלת רמ"י את החלטה מס' 4134 "הגדרת משבצת קבע". בהחלטה זו, בין שאר העניינים, מאשרת הנהלת רמ"י את עמדתנו מקדמת דנא לפיה שטחי ה"קרקע הנוספת", כהגדרתה בהחלטת המועצה 476, עד 3 דונם לנחלה, יכללו במכסת שטחי משבצת הנחלות ויראו אותה לצורך תשלום דמי חכירה כחלק ממכסת הקרקע.
החלטת ההנהלה אושרה וקיבלה תוקף בהחלטתה של המועצה 1564 מיום 10.10.2018 "החכרת משבצת קרקע לדורות למושבי עובדים וכפרים שיתופיים" אשר החליפה את החלטה 476.
בהחלטה הובהר כי החלטה זו חלה גם ביישובים המחזיקים בחוזה מתחדש ולא רק בחוזה חכירה לדורות.

לעניין זה ראו חוזרנו מס' 46/2017 "הגדרת משבצת הקבע – החלטת הנהלת רמ"י 4134"  וחוזרנו מס' 65/2018 "החכרת משבצת קרקע למושב - החלטה 1564".

7. בתאריך 03.01.2011 אישרה הכנסת את תיקון מס' 39 לחוק יסודות התקציב תשמ"ה-1985 (להלן "החוק") לפיו הוסף סעיף 40(ה) שפטר כל מי שמחזיק כדין קרקע באזורי קוי עימות מתשלום דמי חכירה שנתיים לרמ"י.

בהגדרת "מחזיק כדין" כלולים כל סוגי החכירה, השכירויות וההרשאות של חקלאים עם רמ"י. תחולת הפטור מיום 01.01.2010.

8. לצורך בדיקה ואיתור טעויות אפשריות בחיוב דח"ש אנא העבירו אלינו חוזה השכירות/החכירה (בתוספת הנספחים), מפת המשבצת וחיוב דמי החכירה האחרון שקבלתם מרמ"י.

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אריאל וייל במשרדינו בעפולה.