גרסת הדפסה
מושבים מספר: 025-2019

תעריפי מים החל מ 1 יולי 2019

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור עדכון לכללי מים , בין היתר- כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) תיקון מס 2 , כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) תיקון מס 3, כללי המים (חישוב עלויות להפקה והולכה ) תיקון מס 2.

כללי

עיקר השינויים בתעריפים נגזרים מעליה בסל המדדים (טייס אוטומטי) של כ 1.13%, מודגש כי מדובר בחישוב לפי מדד חזוי עד לחודש יולי ובהמשך יעודכן לפי המדד בפועל סמוך לפרסום ברשומות.

1. תעריפי מקורות (בש"ח למ"ק לפני מע"מ)

א. מים שפירים לחקלאות                               1.855
ב. מים שפירים לחקלאות באזור נעדר חלופה      1.56

ג. כמות נחרגת עד 10%                                 3.37
ד. שפד"ן                                                    1.264
ה. קולחים להשקיה בלתי מוגבלת (שלישוני)     1.202
ו. קולחים להשקיה מוגבלת                            1.034
ז. כמות מוכרת לבית                                    0.634
   כמות מוכרת מפיק ספק                             0.569
ח. כמות מעבר למוכרת בית                          5.806
    כמות מעבר למוכרת מפיק ספק                 5.742
ט. גינון ציבורי                                             4.492
    גינון ציבורי מפיק ספק                              4.427

2. תעריפי ספקים מקומיים (בש"ח כולל מע"מ)

א. כמות מוכרת                         3.417
ב. כמות מעבר למוכרת              9.561
ג. גינון ציבורי                            7.038

3. קרן שיקום והוצאות חלוקה (בש"ח)

א. קרן שיקום                         0.442
ב. הוצאות חלוקה                   0.247

 

לפרטים ולהסברים נוספים ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בתל אביב.