גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 026-2019

קובץ (קודקס) החלטות מועצת מקרקעי ישראל

לאחרונה פורסמה הודעה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן רמ"י) בדבר כניסה לתוקף של קובץ (קודקס) החלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 בהתאם להחלטת המועצה מס' 1593, הוועדה שמונתה גיבשה את הקודקס הסופי ורמ"י פירסם בתאריך 17.02.2019 את קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל לעיון והערות הציבור.

ההודעה האחרונה של רמ"י קובעת שבתאריך 04.04.2019, דהיינו - 45 יום לאחר מועד פרסום הקובץ לעיון והערות הציבור, נכנס הקובץ לתוקפו.

 

להלן דברי הפתיחה של מנהל רשות מקרקעי ישראל עו"ד עדיאל שמרון שצורפו לקובץ:

"1. סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, תש״ך-1960 מסדיר את הקמת מועצת מקרקעי ישראל וקובע את סמכויותיה. וכך קובע הסעיף:

״הממשלה תמנה מועצת מקרקעי ישראל, שתקבע את המדיניות הקרקעית שלפיה תפעל הרשות, תפקח על פעולות הרשות ותאשר הצעת תקציבה שייקבע בחוק.״

2. למועצת מקרקעי ישראל סמכות רחבה בקביעת המדיניות הקרקעית שלפיה תפעל רשות מקרקעי ישראל, ולה הסמכות לקבוע הסדרים ראשונים אשר השפעתם רבה על המשק בכללותו, ועל חיי הפרט. יפים לעניין זה הם דבריו של כבוד השופט תאודור אור בבג״ץ 244/00 עמותת שיח חדש, למען השיח הדמוקרטי נ' שר התשתיות הלאומיות, פ״ד נו(6) 25, סעיף 32 (2002):
״דומה שלא יכול להיות ספק שלשון החוק ברורה היא ומפורשת ויש בה להקנות למועצת מקרקעי ישראל את הסמכות לקבוע הסדרים ראשוניים״

3. מאז הקמתה ועד היום, קיבלה מועצת מקרקעי ישראל מעל 1,500 החלטות. חלקן עוסקות במדיניות כללית וחלקן החלטות פרטניות, חלקן תקפות עד היום וחלקן עודכנו, בוטלו או שפג תוקפן. מטבע הדברים ובחלוף עשרות השנים מאז החלה המועצה את פעולתה התברר כי החלטות רבות אינן רלוונטיות או שאינן בהתאם למדיניות המקרקעין הנוהגת.

4. מאז שנות התשעים התקבלו החלטות ממשלה ומועצה, ומונו ועדות שונות אשר התבקשו להסדיר את החלטות המועצה לכדי מסמך אחוד אשר יחליף את החלטות המועצה שפורסמו כאוסף של החלטות נפרדות הממוספרות בסדר רץ מהחלטה מספר 1 ועד החלטה מספר 1,602 שהיא האחרונה שהתקבלה על ידי המועצה ביום 29.1.2019. מסיבות שונות וועדות אלו לא השלימו את עבודתן וקובץ החלטות המועצה לא הושלם.

5. במאי 2017 קיבלה מועצת מקרקעי ישראל החלטה נוספת על איחוד והסדרה של החלטות המועצה וגיבוש קובץ החלטות אשר ישקף את מדיניות המקרקעין בהתאם להחלטות המועצה התקפות. בהחלטה זו, על פי המלצת רשות מקרקעי ישראל, העניקה המועצה לוועדה משנה מטעמה את הסמכות לאשר את הקובץ הסופי של החלטות המועצה וזאת על מנת לאפשר השלמה מלאה של התהליך המורכב.

6. במהלך השנתיים האחרונות נעשתה עבודה מאומצת בהובלת מזכיר מועצת מקרקעי ישראל, עו״ד עידן ורטהיים וראש מטה מנהל רשות מקרקעי ישראל, עו״ד מורן גליקשטיין, ובהשתתפות המטה והאגפים המקצועיים ברשות, על מנת להסדיר את החלטות המועצה שיוכלו למצוא את מקומן בקובץ החלטות אחוד.

7. במסגרת עבודת הכנת קובץ ההחלטות המועצה, ביטלה מועצת מקרקעי ישראל מאות החלטות שתוכנן אינו עוד רלוונטי או שאינו בהתאם למדיניות המקרקעין הנוהגת. כן, התקבלו החלטות מועצה מעודכנות, אשר איגדו והחליפו עשרות רבות של החלטות, והסדירו בצורה ברורה את מדיניות המקרקעין הנהוגה. בנוסף, נעשתה עבודת האחדה של הגדרות כלליות שאוגדו בהחלטת מועצה אחת חדשה, שנכנסה לתוקפה יחד עם כניסתו לתוקף של קובץ החלטות המועצה.

8. אני שמח לבשר, כי קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל אושר על ידי וועדת המשנה של המועצה ופורסם לעיון הציבור. הערות הציבור נבחנו על ידי הוועדה והוטמעו (במקום שהוועדה מצאה לנכון) בקובץ הסופי. עם סיום עבודתה, הודיעה ועדת המשנה למועצת מקרקעי ישראל על גיבוש קובץ החלטות מועצה סופי, וקובץ ההחלטות המועצה נכנס לתוקפו ובוטלו כלל החלטות מועצת מקרקע ישראל.

9. קובץ החלטות המועצה מוגש בצורה נגישה ובהירה, מאורגן לפי תוכן עניינים ומחולק לפרקים וסימנים. מטרתו לסייע לציבור לאתר את המדיניות התקפה במקום אחד ללא צורך בחיפושים מייגעים. כל החלטות המועצה הקשורות לנושא מסוים, אשר התקבלו לאורך השנים, רוכזו במקום אחד. יותר אין צורך לדלות סעיפים שקשורים למקרה זה או אחר מתוך החלטות שונות, שלא תמיד היו כתובות באותה הלשון.

10. מזכירות המועצה תדאג מעתה ואילך לעדכן את קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל במתכונתו הנוכחית, בהתאם להחלטות מועצה שיתקבלו בעתיד. קובץ ההחלטות המועצה יהיה זמין ונגיש באתר הרשות.

11. אני תקווה כי האחדת החלטות מועצת מקרקעי ישראל לידי קובץ החלטות מועצה המסדיר את המדיניות הקרקעית שלפיה תפעל רשות מקרקעי ישראל תהווה צעד משמעותי נוסף במסגרת מאמציה של רשות מקרקעי ישראל להנגיש לציבור הרחב את פעילותה ואת הבסיס הנורמטיבי להחלטותיה."

 

בעבר ביטלה מועצת מקרקעי ישראל החלטות רבות אשר לפי ההודעות לא היו רלוונטיות.

המדובר בהחלטות: מס' 1099 מיום 27.03.2007, מס' 1557 מיום 10.10.2018, מס' 1601 מיום 29.01.2019, מס' 1603 מיום 01.05.2019

 

להלן תוכן העניינים של פרקי הקובץ:

 

פרק תאור הפרק עמודים מס' כמות דפים כמות החלטות מועצה
1 הגדרות כלליות 6-11 6 1
2 מועצת מקרקעי ישראל 12-20 9 4
3 תכנון, פיתוח ושמירה על מקרקעי ישראל – יצירה ושמירה של עתודות קרקע 21-45 25 11
4 מדיניות הקצאת קרקע 46-119 74 34
5 תנאי החכירה או ההתקשרות בקרקע עירונית 120-185 66 8
6 תנאים להקצאת קרקע למגזרי מיעוטים 186-205 20 9
7 תשתיות, מתקנים ומאגרים, כרייה וחציבה 206-227 22 11
8 קרקע חקלאית 228-340 113 39
9 החלטות פרטניות ונוספות 341 141 267

 

 

יצויין כי בפרק 9 כלולות 267 החלטות מועצה פרטניות ונוספות אשר תחולתם ממשיכה במסגרת הקובץ.

 

לפרטים ולהסברים נוספים ניתן לפנות למר אריאל וייל במשרדנו בעפולה בטלפון 04-6484776.