גרסת הדפסה
מושבים מספר: 023-2019

הכנסות עובד שכיר הפטורות מתשלום דמי ביטוח לאומי

חוזר המוסד לביטוח לאומי מיום 21.2.2019 שתחולתו מיום 1.1.2019 מפרט מצבים בהם הכנסת עובד שכיר פטורה מתשלום דמי ביטוח. פטור מתשלום דמי ביטוח ניתן במקרים מצומצמים בלבד המעוגנים בחוק ולכן מרבית רכיבי השכר חייבים בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.

בסעיף 342(ב) לחוק הביטוח הלאומי, חלה חובת תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות על המעסיק בהתאם להכנסתו של העובד.

בסעיף 344 (א) לחוק נקבע, כי ההכנסה החייבת בדמי ביטוח היא ההכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה.

בתקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח, התשנ"ה - 1995) נקבע, כי לא ישולמו דמי ביטוח מהכנסת עובד הפטורה ממס לפי פקודת מס הכנסה למעט הכנסה לפי סעיף 9(5).

בהתאם לדין מעסיק שלא מדווח על מלוא ההכנסות החייבות של העובד חשוף לחיוב בקנסות ובהצמדה בהתאם לסעיף 364 לחוק וכן לתביעה להחזרי גמלאות שישלם המוסד לביטוח לאומי לעובד בהתאם לסעיף 369 לחוק הביטוח הלאומי.

 

להלן רשימת ההכנסות הפטורות מתשלום דמי ביטוח לאומי :

1. תשלומים המשולמים לעובד עקב ניתוק יחסי עובד מעסיק על פי דין - פיצויי פיטורין, פדיון ימי מחלה, פדיון ימי חופשה, מענק שנים עודפות (לעובדי השירות הציבורי) ותשלומים אחרים כגון פיצוי בגין אי תחרות ודמי הסתגלות.

מרכיב הבראה בניתוק יחסי עובד מעסיק אינו פטור. תשלום פיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת לפיטורין ולהתפטרות לפי החוק חייב בתשלום דמי ביטוח ויש לייחס אותו לתקופה שבעדה שולם.

2. החזרי הוצאות שהוציא העובד לצורך המעסיק והוחזרו בתלוש השכר כגון: קניות, כיבוד עבור הוצאות השייכות למעסיק וכו' פטורות אך מותנות ברישום ההוצאה בספרי המעסיק לפי קבלות.

החזר הוצאות אחזקת רכב פרטי של העובד חייב בתשלום דמי הביטוח.

3. מימון לימודים/השתלמויות/ קורסי הכשרה וכו' כאשר הלימודים נועדו לשמור על הרמה המקצועית הקשורה לתחום עיסוקו של העובד.

4. בגדי עבודה שיש עליהם לוגו העסק או משמשים רק לעבודה כגון: מדים, סרבל חלוק עבודה וכו'.
עלות ביגוד הנדרש לעובד על פי דין כגון גלימה לעו"ד יותרו כפטורים רק 80% מההוצאה.

5. הפרשות סוציאליות לקרן השתלמות, קופת גמל, פנסיה ופיצויים רק כשהם במגבלת התקרה הקבועה בפקודת מס הכנסה. הפרשות המעסיק מעבר לתקרה חייבות בזקיפת שווי.

6. מימוש אופציות במסלול הוני לפי סעיף 345א פטור בהקצאות לאחר 1.1.2013.
אם במסלול ההוני קיים גם חלק פירותי חלק זה אינו פטור. אם המסלול ההוני מוסה לפי פירותי (בהתאם לאישור נאמן ההכנסה) אינה פטורה. אופציות במסלול הפירותי הינם הכנסה חייבת.

7. פיצויי הלנת שכר לרבות ריבית והפרשי הצמדה על השכר המולן פטור בכפוף לסכומים הפטורים בפקודת מס הכנסה. הסכומים מעל התקרה חייבים כהכנסת עבודה.

8. מענק פטירה ותשלומים הניתנים עבור העובד לאחר פטירתו פטורים כאשר התשלומים מיוחסים לתקופה שלאחר ניתוק יחסי העבודה.

תשלומים המיוחסים לתקופה שלפני ניתוק יחסי העבודה חייבים בתשלום דמי ביטוח.

9. החזר הוצאות בפועל המותרות בניכוי לצורכי מס למומחה חוץ, ספורטאי חוץ ולעיתונאי חוץ פטורות בכפוף לתנאים המפורטים בתקנות מס הכנסה ולפי טופס שבו העובד מצהיר שהוציא בפועל את ההוצאות.

 

לפרטים ולהסברים נוספים ניתן לפנות לגב' שרונה שחר במשרדנו בעפולה בטלפון 04-6484775.