גרסת הדפסה
מושבים מספר: 022-2019

הארכת מועדי "ההתחשבנות" לפי החלטה 1591- החלטת הנהלה

ב- 01.04.2019 פרסמה הנהלת רשות מקרקעי ישראל (להלן - רמ"י) את החלטתה מס' 4582 "הארכת מועד ההתחשבנות לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1591".

לפי ההחלטה ממליצה הנהלת הרשות למועצת מקרקעי ישראל להאריך בשנה נוספת את המועד להתחשבנות, כלומר עד 9.4.2020.

בחוזרינו מס' 18/2019 "הארכת מועדי ההתחשבנות לפי החלטה 1591 – הבהרות נוספות" הודענו על קבלת החלטה זו.

להלן סיכום ההחלטה:

"הנהלת הרשות מאשרת, להמליץ בפני מועצת מקרקעי ישראל, להאריך את תקופת ההתחשבנות לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1591 ,בשנה נוספת עד ליום 10.04.2020, זאת לאור היקף הפניות הקטן שהגיע לרמ"י בעניין. הרשות תבדוק אפשרות לשליחת הודעות אישיות לזכאים לביצוע ההתחשבנות. האורכה תחל מיום אישור בקשה זו במועצת מקרקעי ישראל. עד לקבלת אישור מועצת מקרקעי ישראל, לא ניתן לקבל בקשות להתחשבנות שיגיעו אחרי 9/4/19. "


לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר אריאל וייל במשרדנו בעפולה.