גרסת הדפסה
מושבים מספר: 017-2019

היטלים ודמי מים לשנת 2017 – חשבון סופי

בעקבות קליטת נתוני ההספקה ע"י רשות המים ומכתבי קביעת כמויות, נשלחים בימים אלו חשבונות סופיים בגין היטלי הפקה ודמי מים לשנת 2017.

שנת 2017 התאפיינה בשלושה משטרי חיובים בגין הפקת מים:

ינואר-אפריל: משטר היטלי הפקה לפי התוספת השניה לחוק המים.

מאי- יוני: משטר היטלי הפקה אך לאחר אישור תיקון 27 לחוק המים.

יולי-דצמבר: דמי מים ע"פ הוראות המעבר- כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) 2017.

 

החשבונות הסופיים מורכבים, ולפיכך נדרשים המפיקים לבצע מספר בחינות טרם תשלום:

א. כמויות כוללות של הפקה בכל תקופת חיוב.

ב. בדיקת כמויות מחויבות לפי מטרות - בית וחקלאות בכל השנה מול דו"ח ההספקה שדווח לרשות במים (באופן מקוון).

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בתל אביב.