גרסת הדפסה
מושבים מספר: 013-2019

יישום החלטה 1470 – נוהל רמ"י

ב 14 לפברואר 2019 פורסם נוהל רשות מקרקעי ישראל (להלן רמ"י) מס' B32.02 "פדיון קרקע חקלאית" הקובעת את נוהלי יישום החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1470 מיום 13.7.2016 "הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים או תעסוקה"

להלן סעיף 1 לנוהל - "רקע כללי ומדיניות"

1.1 הנוהל מגדיר את תהליך העבודה בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל (להלן מועצה) 1470 ו- 1297 ביחס לפדיון קרקע חקלאית, שיעודה שונה למטרת מגורים או תעסוקה ונקבע כי המקרקעין דרושים לצורך שיווק מיידי.

1.2 נוהל זה משלים את נוהל "קידום בניה וזינות במתחמים מועדפים לדיור ותוכניות רבות היקף" (החלטת מועצה 1469) ביחס לתחשיבים לצורך ראיה אחודה של כלל מסלולי הפיצוי.

1.3 תשומת לב, החלטת מועצה מס' 1470 תחול על מקרקעין שחלה עליהם תכנית שינוי יעוד למטרת מגורים או תעסוקה, ונשלחה לגביהם דרישת השבה לחוכר תוך חמש שנים ממועד אישור ההחלטה - 16.7.14 .לאחר מועד זה, יחולו על כלל המקרקעין המושבים, הוראות חוזה החכירה והחלטות מועצת מקרקעי ישראל התקפות בדבר הפסקת חכירה בקרקע חקלאית.

 

להלן סעיף 9 לנוהל – "טבלה מסכמת"

טבלה מסכ

 

להלן סעיף 10 לנוהל – "טבלה מרכזת – מועדים תשלום ופיצויים"

 טבלה 10

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות לעו"ד שרון בכר במשרדנו בתל אביב.