גרסת הדפסה
מושבים מספר: 012-2019

אמות מידה להקצאת מים לחקלאות לשנת 2019

בימים אלו נתקבלו רישיונות המים לשנת 2019, ככלל הקצאת המים לחקלאות זהה להקצאת המים של שנת 2018 לאחר קיצוץ אפריל בשיעור של 11%.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר שאמון על חלוקת הקצאות המים לחקלאים, פרסם לשימוע הציבור את טיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (תיקון מס' 1) התשע"ט – 2019.

 בתקנות המוצעות מספר שינויים לתקנות 2018:


1. הקצאת מים אחרים - (שאינם שפירים)

"תיקון תקנה 6
1. בתקנות המים(אמות מידה להקצאת מים לחקלאות), התשע"ח-2018 (להלן – התקנות העיקריות), בתקנה 6(ד) -
(1) במקום "מתקרת ההקצאה" יבוא "מההקצאה";
(2) לאחר "שנקבעה להם" יבוא "לשנה שקדמה לשנת ההקצאה ; "
(3) לאחר "תחולק" יבוא "בהתאם לבקשות שתוגשנה על ידי צרכנים על גבי טופס בקשה הערוך לפי הנוסח שבתוספת השמינית לתקנות אלה, למחוז המשרד שבתחומו עיקר פעילותם החקלאית".
(4) תקנת משנה (ד)(1) – תמחק";

מטרת התיקון הינה מתן אפשרות הגשת בקשות צרכנים קיימים וחדשים לקבלת תוספות מים אחרים תוך ביטול ההעדפה שהייתה קיימת למגזר המיעוטים.

 

2. אופן הקצאת תוספת מים שפירים מיתרת הכמות הארצית-

"תיקון תקנה 11 -
2. בתקנה 11 לתקנות העיקריות -
(1) בתקנת משנה 11(א), לאחר המילה "ובלבד" יבוא: "שלא הגיש בקשה להעברת מים לפי הוראות תקנה 12"
(2) בתקנה משנה 11(ב), המילים "6 שבועות" – יימחקו ובמקומן יבוא "4 שבועות".

 

צרכן אשר הגיש בקשה להעברת מים לצרכן אחר בהתאם לתקנות לא יורשה להגיש בקשה לתוספת מים שפירים.

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בתל אביב.