גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 012-2019

דמי שימוש לתעסוקה בחלקת המגורים בנחלה - עדכון

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 24.12.2018 התקבלה החלטה מס' 1581 "שימוש לתעסוקה בחלקת המגורים של הנחלה". ההחלטה בתוקף מ- 13.01.2019.


עיקר השינויים הם באפשרות הסדרה ותשלום דמי שימוש לנכסים שלא הוסדרו עד כה, לתקופה שלא תעלה על ארבע שנים ממועד אישור ההחלטה, וזאת לתקופה מוגבלת של שנתיים, (תקופת המבצע).
בשונה מהצעת ההחלטה, ההחלטה שהתקבלה צמצמה את קבוצת הזכאים שעשויים ליהנות מהמבצע לבעלי זכויות שהגיעו לגיל פנסיה בלבד (סעיף 4.2).

להלן נוסחו המעודכן של סעיף הסדרת שימושי העבר:

 

״4. הסדרת שימושי עבר

4.1. תנאי לביצוע עסקה בהתאם להחלטה זו הינו הסדרת השימושים הלא מוסדרים בנחלה, ככל שישנם, לרבות תשלום בגין תקופת העבר ועד למועד ההסדרה בפועל והעמדת ערבויות להבטחת ההסדרה, בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונוהלי הרשות.

4.2. בעל זכויות שהגיע לגיל פנסיה אשר יסדיר, תוך שנתיים ממועד כניסתה לתוקף של החלטה זו, את השימושים הלא מוסדרים בנחלה, יהיה זכאי להסדרת חובותיו בקשר לשימושים שניתן להסדירם בהתאם להחלטה זו, עבור שימושי התעסוקה הלא חקלאית הלא מוסדרים, בתנאים שלהלן:

4.2.1. עבור חובות עבר שנוצרו עד למועד כניסתה לתוקף של החלטה זו - 6% מערך הקרקע למועד ההסדרה עבור תקופת השימוש אך לא יותר מתקופה של 4 שנים (עד 24% מערך הקרקע במצטבר לתקופה שקדמה להחלטה זו, גם אם משך השימוש הבלתי מוסדר לתעסוקה לא חקלאית היה ארוך יותר);

4.2.2. עבור חובות עבר שנוצרו ממועד אישורה של החלטה זו ועד למועד ההסדרה בפועל - 6% מערך הקרקע לשנה או החלק היחסי ממנה;

4.2.3. שיעור התשלום לשנה עבור חובות עבר למבני קיט כפרי יהיה כלהלן ויעודכן ככל שיעודכן סעיף 1.10.1. להחלטת מועצה מספר 1567 :

4.2.3.1. 6% מערך הקרקע - באזור שאינו אזור עדיפות לאומית;

4.2.3.2. 4% מערך הקרקע - באזור עדיפות לאומית ב׳;

4.2.3.3. 3% מערך הקרקע - באזור עדיפות לאומית א׳;

4.2.3.4. 1% מערך הקרקע - באזור קו עימות;

4.2.4.

4.2.4.1. הסדר זה לא יחול על שימוש לגביו ניתן פסק דין והתשלום בעד השימוש יעמוד על כל תקופת השימוש הלא מוסדר בנחלה;

4.2.4.2. בסמכות ועדת פשרות של הרשות ובמסגרת שיקול דעתה הבלעדי, להחיל את ההסדר האמור במסגרת פשרה בהליכים המתנהלים בבתי המשפט."

 

הטלת קנס מעוות על שימושי עבר

בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1581 אומצה לראשונה מדיניות הנהלת רמ"י משנים קודמות לפיה מוטל קנס מעוות על דמי השימוש בגין שימושי העבר.

יודגש כי למעט שימושים למבנה קיט כפרי הוטל קנס כפול:
א. העלאה מ 5% ל 6% - כלומר בשיעור של 20% על דמי השימוש המלאים.
ב. דמי שימוש בשיעור מלא בתוספת הקנס (20%) בכל אזורי הארץ.

 

עיוותי הקנסות בשעורים הולכים וגדלים למבנה קיט כפרי באזורי העדיפות
 

להלן שיעור הקנס מתוך דמי השימוש בגין תקופת עבר למבנה קיט כפרי:

 

שיעור דמי השימוש

שיעור דמי שימוש עבור תקופת עבר לפי החלטה 1581 שיעור הקנס בגין שימושי עבר

מרכז הארץ

5% 6% 20%

אזורי עדיפות ב'

3% 4% 33%

אזורי עדיפות א'

2% 3% 50%

אזורי קווי העימות

0% 1% 250% (בהשוואה לקנס במרכז)

 

הסדרת דמי שימוש לתקופת עבר בקיבוץ ובמושב שיתופי

בשונה מהחלטה 1581 הדנה בשימושי עבר בחלקת המגורים בנחלה במושב נקבע בנוהל העוסק בהסדרת שימושי עבר בקיבוץ ובמושב שיתופי נקבע כדלקמן:

 

"6. תשלום דמי שימוש עבר

6.1 מקום בו בהתאם לכללים הקבועים בנוהל זה נדרש תשלום בעת עריכת עסקה - ישולמו גם דמי שימוש בגין שימוש לא מורשה בעבר.

6.2 מקום בו בהתאם לכללים הקבועים בנוהל זה לא נדרש תשלום או נדרש תשלום סמלי בלבד בעת עריכת עסקה, לא יגבו דמי שימוש בגין השימוש בעבר.

6.3 בגין נכס שהושכר בעבר וההשכרה הופסקה, ייגבו דמי שימוש עבר.

6.4 שימוש הנכלל ברשימת השימושים המשולבים אשר חרג בעבר מהיקף השטח המותר בהתאם לנוהל זה ונעשתה התאמה בהיקף השטח כך שהותאם לאמור בנוהל זה בתוך שנתיים מיום פרסום נוהל זה –25.12.2017 לא יגבה תשלום בגין השימוש בעבר."

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר אריאל וייל במשרדנו בעפולה.