גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 009-2019

כללים לשימוש בכספים שנצברו בקופה מרכזית לפיצויים

ביום 6.3.2018 הוצא על ידי רשות המיסים עדכון לחוזר 4/2017 "יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים" שמטרתו להסדיר ולקבוע כללים לשימוש ולהעברה של הכספים הצבורים בקופות המרכזיות.

ראו חוזרנו 12/2018 "כללים לשימוש בכספים שנצברו בקופה מרכזית לפיצויים"

העדכון נותן הארכת תוקף למעסיקים לשימוש בעודפי הקופה המרכזית לפיצויים עד ליום 31.3.2019.

על כל מעסיק שיש לו עודף יעודה על עתודה בגין עובדי 2007 נכון ליום 31.12.2018 להעביר אישור רו"ח לקופה המרכזית לפיצויים שברשותו עד ליום 31.3.2019 בהתאם לבחירתו וכך גם בשנים הבאות עד למשיכת מלוא עודף היעודה על העתודה.

במקרה שהמעסיק מושך את העודף לטובתו, בהתאם להנחיות רשות שוק ההון, עליו לפנות לבית הדין לעבודה ולקבל פסק דין הצהרתי.

 

מעסיק שלא יפעל בהתאם להוראות החוזר עד ליום 31.3.2019, התשלומים השוטפים למרכיב הפיצויים לקופות האישיות של העובדים בשנה שהסתיימה, עד לגובה העודף, לא יותרו לו כהוצאה לצרכי מס.

בעלי קופות מרכזיות לפיצויים שאינם מעסיקים עובדים יראו את יתרת הקופה המרכזית לפיצויים כהכנסה בשנת 2018, גם אם לא משכו את היתרה.

 

 

להבהרות ולפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אמיר כהן במשרדנו בת"א.