גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 021-2000

הוצאות פיתוח תשתיות על ופינוי בהרחבה - עדכון

א. הוצאות פיתוח תשתיות על ופינוי בהרחבה - עדכון ב. צרוף שטח למשבצת לצורך הרחבה בישובי קו עימות ג. שומת מגרשים גדולים באזורי עדיפות

א. הוצאות פיתוח תשתיות על ופינוי בהרחבה - עדכון

1) אזורי קו העימות ואזור פיתוח א'

לאור פניות רבות שהגיעו למינהל בעניין ביצוע הרחבות לפי החלטה 737 בישובי קו העימות ואזור פיתוח א', ולאור החשיבות הרבה והקונסנזוס הקיים בדבר הצורך בחיזוקם וביסוסם של הישובים הנ"ל, החליטה הנהלת מנהל מקרקעי ישראל כי: אישור סכום הוצאות הפיתוח בישובים הנ"ל מעבר לסך של 100.000 ש"ח יבוצע באופן כדלקמן :

הוצאות פתוח

הוצאות פיתוח שהוצאו בפועל בישובים הנ"ל במסגרת ביצוע ההרחבה יאושרו בכפוף לכך שימסרו לגביהן למינהל אסמכתאות מתאימות המאשרות את הסכומים שהוצאו בפועל או אומדנים. הוצאות הפיתוח שיאושרו כאמור יתייחסו אך ורק לפיתוח הנובע ו/או הקשור לביצוע ההרחבה, לרבות בניית מבני ציבור ותשתיות על.

לגבי פיתוח שטרם בוצע בפועל (פיתוח עתידי), הוצאות הפיתוח המבוקשות יאושרו בכפוף לכך שיפתח חשבון נאמנות אליו יופקדו כל הכספים שייגבו בגין הפיתוח ושהחשבון ינוהל ע"י עו"ד שיאשר בכתב למינהל כי הכספים שיופקדו בחשבון זה יוצאו אך ורק לצורך ביצעו תשלומים ע"ח הוצאות הפיתוח שאושרו ע"י המינהל במסגרת תקציב הפיתוח של ההרחבה.

הוצאות פיתוח שמומנו ע"י גופים ממשלתיים יקוזזו מהוצאות הפיתוח.

תשתיות על

הישובים יהיו רשאים להעמיס את הוצאות הפיתוח כאמור על המשתכנים בהרחבה בלבד, אך ורק ביחס לתשתיות כנ"ל שהינן בזיקה ישירה ובלעדית להרחבה, ללא תרומה לישוב הישן. תשתיות על מהן נהנה גם הישוב הישן יועמסו על המשתכנים בהרחבה אך ורק לפי חלקם היחסי בהוצאות הנ"ל, בהתאם לחלקם היחסי בישוב (סה"כ המגרשים בהרחבה חלקי סה"כ המגרשים/נחלות בישוב כולל הרחבה).

הוצאות פינוי

המינהל יאשר את ההוצאות בגין פינויים, בכפוף לכך שהישוב ימציא למינהל אסמכתאות המעידות על כך שהפינוי נדרש לצורך ביצוע ההרחבה וכן אסמכתאות בדבר גובה הסכומים ששולמו בגין הפינויים (כגון העתק מהסכם הפינוי שדווח לרשויות המס).

אגף שו"כ יהיה אחראי לבדיקה, בקרה ואישור התשלומים בכל הקשור לעלויות הפיתוח והוצאות בגין פינויים.

2) שאר אזורי הארץ

אישור הוצאות הפיתוח (לרבות פינויים) ייעשה על פי הקריטריונים הרגילים לפיהם פועל אגף שו"כ כדלקמן:

א. הוצאות פיתוח יוכרו עפ"י עקרונות ביצוע עבודות פיתוח בפרוייקט "בני ביתך".

ב. הכרה בהוצאות פינוי יהיה עפ"י מחיר הפיצוי הנקוב בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל 727, כמחיר מינימום לפי סוג העיבוד בקרקע משבצת.

ג. אם קיימים מבנים חקלאים בשטח ההרחבה, נושא הפיצוי בגין פינויים יקבע באופן פרטני.

ב. צרוף שטח למשבצת לצורך הרחבה בישובי קו עימות

סעיף 10 (א) "חריגים" – להחלטות 737 קובע:

" במקרה של ישוב שלא ניתן לתכנן לו הרחבה למגורים במסגרת המשבצת, ויש צורך לצרף שטח למשבצת בצמידות לשטח הבנוי (המחנה) למטרה הנ"ל, יובא הנושא בפני ועדת המשנה של המועצה, עם כל הפרטים הנוגעים לדבר, לקבלת אישור והמלצה לפטור ממרכז , וכן לקביעת תנאי ההקצאה ושיעור דמי החכירה, בהתחשב במיקום הישוב ובתנאים הייחודיים של המקרה, אם ישנם."

מדובר במקרים בהם יש צורך בשטח של כ- 150 - 100 דונם הנמצאים מחוץ למשבצת הישוב. על פי הנהלים הקיימים אם מבקשים לצרף שטח מחוץ למשבצת, פירושו הקצאת שטח נוסף ללא מכרז, המחייבת דיון בועדת הפטור ולאחר מכן אישור שר האוצר. אם ההקצאה המבוקשת תיעשה במסגרת חילופי שטחים אין צורך באישור ועדת הפטור.

כיון שמדובר בישובי קו עימות ועדת המשנה של מנהל מקרקעי ישראל החליטה לאשר צרוף השטח למשבצת למטרת ההרחבה במסגרת מכסת הקרקע המגיעה לישוב עבור הנחלות. שטח באותו גודל, מתוך שטחי המשבצת, יוגדר לצורך החכרה זמנית כחלק משטחי עודף המשבצת. החלטה האמורה תחול גם על ישובים אחרים בקו העימות שכבר אושרה להם בעבר תוספת למשבצת בגין ההרחבה.

ג. שומת מגרשים גדולים באזורי עדיפות

בסעיף 4 (ב) להוראת אגף חקלאי 51 (ט"ו) העוסקת בקביעת דמי החכירה המהוונים ברכישה למגורים בישובים במגזר החקלאי נקבע:

"בכל מקרה שגודל המגרש קטן מ- 450 מ"ר או גדול מ-650 מ"ר יש לפנות לשמאי המינהל לקביעת שומה פרטנית למ"ר קרקע, אשר יבוא במקום המחיר הנקוב בעמודה מספר 11. במקרה כזה יש להעביר לשמאי את תקנון התכנית, זכויות הבניה על פי התב"ע, והעתק תשריט על רקע תרשים סביבה" (ראו גם חוזרנו 2/2000 ).

בהוראת אגף 51 (ט"ז) שהוצאה על ידי האגף החקלאי נקבעה ההוראה מקלה לגבי ישובים באזורי עדיפות כדלקמן:

"יש להשתמש במחיר הנקוב בעמודה 11 בטבלת המחירים שצורפה להוראת האגף שבסימוכין, בישובי קו עימות גזרת לבנון, ובישובים המוגדרים כישובי עדיפות לאומית א' או ב' ( שתשלום דמי החכירה המהוונים המופחתים בהם הינו 0%, 22%, 31% , 36%, 51%), גם לגבי מגרשים שגודלם קטן מ- 450 מ"ר או עולה על 650 מ"ר, ובלבד שאינו עולה על 1000 מ"ר. בהתאם לכך אין צורך בפניה לשמאי המינהל לקבלת שומה פרטנית למגרשים כנ"ל, לענין עמודה 11 בטבלה".