גרסת הדפסה
מושבים מספר: 074-2018

מועד אחרון להתחשבנות כספית עם רמ"י - תזכורת נוספת

סעיף 5.4 בהחלטה 1553 "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, או אגודה חקלאית שיתופית" מאפשר להגיש בקשה להתחשבנות כספית עבור תשלומים של פעולות להעברת זכויות בנחלה, רכישת זכויות למגורים או פיצול מגרש מנחלה שבוצעו לאחר יום 9.6.2011.

כמו כן נקבע באותו סעיף שהבקשה לביצוע ההתחשבנות תוגש בתוך שנה מהמועד בו תודיע רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") על הפעלתה המלאה של החלטה 1553.

ביום 26.3.2018 פורסם באתר רמ"י כי החל מיום 10.4.2018 תופעל החלטה 1553 וכי המועד האחרון
להגשת בקשות להתחשבנות הינו 09.04.2019.

יודגש שבמהלך השנים שולמו ע"י בעלי נחלות במושבים סכומים גדולים מאד כדמי הסכמה וכן כדמי חכירה מהוונים לזכויות בניה מעל 160 מ"ר, ולפיצול מגרש מהנחלה.

מי שביצע תשלומים באחת מהפעולות הבאות לאחר יום ה- 09.06.2011 יהיה זכאי להפחית מתשלום דמי רכישה (ובמקרים מסוימים לקבל החזר כספי) את התשלומים הבאים:

- דמי הסכמה ששולמו בהעברת זכויות.

- דמי חכירה מהוונים ששולמו לתוספת בניה למגורים בנחלה ל- 160 מ"ר ליחידת מגורים אך לא יותר מ-375 מ"ר.

- דמי חכירה מהוונים ששולמו בפיצול מגרש מנחלה ע"פ הוראות אגף חקלאי 62.

נציין כי במקרים רבים בהם שולמו דמי חכירה מהוונים עבור רכישת זכויות בנייה מעבר ל- 160 מ"ר (אך לא יותר מ- 375 מ"ר) יהיו בעלי הנחלה זכאים להחזר של התשלום העולה על "דמי חכירה בגין חלקת המגורים" (בשיעור 3.75%), בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.

 

להלן בתמצית המסמכים שיש להגיש:

1. מילוי טופס "בקשה לחתימה על חוזה חכירה לדורות לחלקה א' של הנחלה", חתום ע"י בעלי הנחלה ומאומת ע"י עו"ד.

2. צילום תעודות זהות של בעלי הנחלה מאומתים ע"י עו"ד.

3. נסחי רישום עדכניים של חלקה א' של הנחלה וכל מגרש נוסף שצורף לנחלה.

4. אישור האגודה על הרכב הנחלה.

5. מפת מדידה מצבית של חלקה א' של הנחלה על רקע גוש וחלקה אנליטיים עפ"י פרצלציה רשומה, כולל גבול 2.5 דונם במידה וחלקת המגורים גדולה משטח זה, סימון כל המבנים הקיימים בה, גודלם ושימושם.

6. דף מידע תכנוני מהוועדה לתכנון ולבניה.

7. אישור לסילוק או החרגה של כל השעבודים החלים על השטח נשוא חוזה החכירה.

 

ראו גם הקישורים באתר רמ"י:

- "חוזים לדורות בהתיישבות".

- "טופס בקשה להצטרפות להסדר ועריכת התחשבנות בגין דמי הסכמה/דמי היתר/דמי פיצול מגרש מנחלה לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1523".

- תשומת לב תינתן ל- "דרישת מיפוי ותכנון להצטרפות להסדר ע"פ החלטות מועצת מקרקעי ישראל 823/1553(מושב/כפר שיתופי/אגודה)" – (עמודים 3-4).

 

לעניין זה ראו -   חוזרנו מס' 22/2018    "הפעלת החלטה 1523 לרבות התחשבנות מחדש"

                       וחוזרנו מס' 32/2018   "קביעת הזכויות בחלקת המגורים בנחלה במושב - החלטה 1553"

                       וחוזרנו מס' 41/2018   "דיווח למיסוי מקרקעין בישום החלטה 1553"

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר אריאל וייל במשרדנו בעפולה.