גרסת הדפסה
מושבים מספר: 032-2018

קביעת הזכויות בחלקת המגורים בנחלה במושב - החלטה 1553

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 07.05.2018, הוחלט על תיקון החלטה 1523 "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי או אגודה שיתופית". ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל עליה ביום 21.05.2018 ומספרה הוא כעת 1553 (להלן: "החלטה החדשה").

להלן השינויים בהחלטה:
" 1. סעיף 1.5 יעודכן ונוסחו יהא כלהלן:
"1.5 על כלל התשלומים הנזכרים בהחלטה זו, למעט תשלום דמי חכירה בשיעור 3.75% תחול הנחת אזורי עדיפות לאומית כהגדרתם בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1505 או כל החלטה שתבוא במקומה. יובהר כי כל תשלום בשיעור של 33% הנזכר בהחלטה כולל רכיב של דמי חכירה כאמור, עליו לא חלה הנחת אזור. לפיכך שיעורי התשלומים המשוקללים יהיו כמפורט בטבלה המצורפת כנספח א' להחלטה זו.

למרות האמור לעיל:
1.5.1 חוכר ביישובי עוטף עזה, כהגדרתו בסעיף 2 להלן, יישא בתשלום דמי חכירה בשיעור של 3.75% מערך הקרקע של חלקת המגורים עבור היקף בינוי של 215 מ"ר למגורים בלבד (להלן: "דמי חכירה חלקיים").

1.5.2 חוכר ביישובי קו עימות יישא בתשלום דמי חכירה בשיעור של 3.75% מערך הקרקע של חלקת המגורים עבור היקף הבניה הבסיסי למגורים כהגדרתו להלן, בלבד."

2. סעיף 5.4.3 יעודכן ונוסחו יהא כלהלן:
"5.4.3. בפיצול מגרש מנחלה, שבוצע בתמורה לתשלום מלא של דמי חכירה מהוונים, עפ"י הנחות אזור עדיפות לאומית - יהא בעל הזכויות בנחלה רשאי לבקש ביצוע ההתחשבנות."

3. העמודה של קו עימות בטבלה בנספח א תמחק.

4. החלטה זו מבטלת את החלטת מועצה מספר 1523."

פירוט השינויים:
- הפרדה והבהרת ההגדרות לגבי שעור דמי רכישה בין אזור עוטף עזה לבין אזורי קוי עימות.
- קביעה שהזכות להתחשבנות בפיצול מגרש מנחלה תישמר לבעל הזכות בנחלה.

המדובר בשינויים לא משמעותיים, לעומת זאת ההחמרה בהעלאת שיעור דמי הרכישה נקבעה בהחלטה הקודמת מס' 1523 בה עלה שיעור דמי הרכישה על חלקת המגורים שכן סעיף 1.5 להחלטה ביטל את הנחת אזורי העדיפות ביחס ל3.75% מזכויות הבניה שמעבר ל- 375 מ"ר המוגדרים בסעיף 4.4.1.

להרחבה ראו חוזרנו מס' 70/2017 "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים במושב-עדכון החלטה 1464 ואת הערותיו של עו"ד דודו קוכמן מזכ"ל כפרי האיחוד החקלאי בעניין החמרה זו לחברי מועצת מקרקעי ישראל לפני הישיבה.

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר אריאל וייל במשרדנו בעפולה.

חוזרים מקצועיים

קיבוצים

מושבים