גרסת הדפסה
מושבים מספר: 065-2018

החכרת משבצת קרקע למושב - החלטה 1564

 

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 10.10.2018 התקבלה החלטה מס' 1564 "החכרת משבצת קרקע לדורות למושבי עובדים וכפרים שיתופיים" אשר קיבלה תוקף בתאריך 28.10.2018 ומהווה תיקון וביטול החלטות מועצת מקרקעי ישראל מספר 476 ואת סעיף 10 בהחלטה 823.

 ההחלטה החדשה ביטלה את ההתייחסות ל"קרקע עודפת" כהגדרתה בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל 476.

כמו כן, הובהר בהמשך להחלטה הנהלת רשות מקרקעי ישראל מס' 4134 כי שטח ה"קרקע הנוספת", יכלל בדמי החכירה המשולמים לרשות מקרקעי ישראל עבור משבצת הנחלות.

הבהרה זו תואמת את עמדת משרדנו מקדמת דנא לפיה הכללת שטחי "קרקע נוספת" במשבצת נחלות המושב תיעשה גם אם המושב חתום על חוזה בר רשות מתחדש וטרם נחתם חוזה לדורות בינו לבין רמ"י.

לעניין זה ראו גם את חוזרנו מס' 46/2017 "הגדרת משבצת הקבע - החלטת הנהלת רמ"י מס' 4134".

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר אריאל וייל במשרדנו בעפולה.