גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 065-2018

זכאות לתמיכות למפיקי מים בעקבות תיקון 27 לחוק

בחודש יולי 2018 נחתם הסכם (המשך להסכם המים 2006) בין התאחדות חקלאי ישראל למשרדי האוצר והחקלאות ורשות המים שעניינו מתן תמיכות למפיקי מים בעקבות הייקור בדמי המים, ראו חוזרנו מס' 50/2018 - "סיוע למשקים חקלאים עקב העלאת תעריפי המים".

משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם היום את רשימת הזכאים לתמיכות ואת רשימת החקלאים שאינם זכאים לתמיכות.

חשוב לבדוק בשלב ראשון את נתוני כמויות המים שמשמשים כבסיס למתן התמיכות ובשלב שני את סכום התמיכה למ"ק (פירוט כאמור בחוזרנו לעיל).

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בת"א.