גרסת הדפסה
מושבים מספר: 047-2018

אפשרות לחריגה ממכסות המים לחקלאות

מועצת רשת המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (השימוש במים באיזור קיצוב ) (הוראת שעה) התשע"ח- 2018.

נוכח מצבו החמור של משק המים ובניסיון למצוא פתרון פרטני מוגבל לצרכנים שצרכו את מלוא הקצאתם, הכללים המוצעים אמורים להסדיר אפשרויות של חריגה ממכסות המים לחקלאות בשנת 2018 תוך פגיעה מיזערית ככל האפשר במשק המים.

1. צריכה חקלאית מורחבת

"ראה מנהל הרשות הממשלתית כי מצב מאגרי המים והיקף הצריכה הכוללת של מים שפירים לחקלאות מאפשרים זאת, רשאי הוא להתיר לספק בתקופה שעד יום כד' בטבת התשע"ט ) 31 בדצמבר 2018 ( לספק כדין, מים שפירים למטרת חקלאות בכמות של עד 15% מעל כמויות המים השפירים הנקובות למטרה זו ברישיונו לכל מקור מים, אם קבועים לגבי המים שהוא מספק תעריפים לכמות שמעל לכמות המוקצית, השונים מן התעריפים הנקובים לכמות המוקצית".

2. צריכה לחקלאות מורחבת במפעלי קולחים

(א) מנהל הרשות הממשלתית רשאי להתיר לספק קולחים במערכת הארצית, ולעניין מפעל השפד"ן לחברת מקורות בע"מ, לספק לצרכן של מי הקולחים או של מי השפד"ן, לפי העניין, מים שפירים למטרת חקלאות אם התקיימו התנאים הבאים:

1. הקצאת מי הקולחים או מי השפד"ן של צרכן הקולחים נמוכה מההקצאה מהמפעל האמור בשנת 2017 ;

2. הצרכן ביקש לאשר לו אספקה של מים שפירים בכמות שמעל לכמות המוקצית לו ברישיונות וביקש שהאספקה תהיה באמצעות מפעל הקולחים או מפעל השפד"ן;

3. מנהל הרשות הממשלתית מצא, כי מתן היתר כאמור לא יביא לצריכה, הגבוהה מהכמות הכוללת של מים שפירים שהוקצו למטרת חקלאות לשנת 2018 ;

4. קבועים לגבי המים השפירים שיסופקו תעריפים לכמות שמעל לכמות המוקצית, השונים מן התעריפים הנקובים לכמות המוקצית.

(ב) אספקה לפי סעיף זה יכול שתתווסף על אספקה לפי סעיף 2.

(ג) מנהל הרשות הממשלתית יורה את הכמות המותרת לאספקה במסגרת ההיתר לפי סעיף קטן )א) ; הכמות האמורה לא תעלה על ההפרש שבין הקצאתו של הצרכן ממפעל הקולחים האמור או ממפעל השפד"ן, לפי העניין, בשנת 2017 לבין ההקצאה הנקובה לו מהמפעל האמור ברישיון ההספקה לשנת 2018.

 

ראוי להדגיש כי בשנים קודמות התיר מנהל הרשות חריגה של עד 30% מהקצאה לחקלאות בתעריף חריגה לחקלאות בעוד השנה 10% בלבד בתעריף חריגה ועוד 5% בתעריף ביתי.

מימוש האפשרות למתן חריגה ממכסות המים לחקלאות מותנה בתחזית צריכה לסוף 2018 ותחזית משקעים לאותה תקופה באישור נוסף של מועצת רשות המים.

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בת"א.