גרסת הדפסה
מושבים מספר: 031-2018

משמעות הרחבת הגדרת ילד בחוק הביטוח הלאומי

הגדרת "ילד"
בסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (להלן-החוק) מוגדר "ילד" באופן הבא:


"ילד" - ילד של המבוטח לרבות נכד שכל פרנסתו על המבוטח, ובלבד שנתקיים בהם אחד מאלה:
1. לא מלאו להם 18 שנים;
2. לא מלאו להם 20 שנים, ובלבד שעיקר זמנם מוקדש לסיום לימודים במוסד חינוכי על-יסודי או שהם שוחרים במסגרת קדם-צבאית של צבא הגנה לישראל;
3. לא מלאו להם 24 שנים והם אחד מאלה:
א. בשירות סדיר (עד 36 חודשים).
ב. מתנדב בשירות לאומי או בהתנדבות קהילתית או משרת בשירות לאומי-אזרחי;
ג. לומדים באחד ממסלולי העתודה ושירותם הסדיר נדחה .
4. לא מלאו להם 21 שנים והם משרתים בהתנדבות בשירות למטרה ציבורית או לאומית, תקופה שאינה עולה על 12 חודשים ושירותם הסדיר לפי חוק שירות בטחון נדחה עקב שירותם בהתנדבות כאמור;

הרחבת הגדרת ילד לעניין קצבת שאירים בלבד
בסעיף 252(ג1) נקבע כי לעניין גמלת שאירים בלבד, הגדרת ילד תכלול גם את מי שלא מלאו לו 20 שנים, ובלבד שהוא לומד במוסד חינוכי בתכנית לימודים בהיקף שלא יפחת מ-20 שעות לימוד שבועיות;
"מוסד חינוכי" – אחד מאלה:
1. מוסד שקיבל הכרה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
2. מוסד שקיבל היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
3. מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
4. מוסד שקיבל רישיון לפי סעיפים 25ג ו-25ד לחוק המועצה להשכלה גבוהה או רישיון זמני לפי סעיף 25ט לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
5. מוסד על-תיכוני להכשרה או להשכלה מקצועית, טכנית, תורנית או דתית, לרבות מסלול להשכרה או להשכלה כאמור במוסד על-תיכוני, המכשיר את תלמידיו לבחינות ממשלתיות או המעניק השכלה המוכרת על ידי משרד ממשלתי או לפי כל דין;
6. ישיבת הסדר, ישיבה גבוהה ציונית או ישיבה, כהגדרתן בסעיפים 22א, 22ב או 26ב לחוק שירות ביטחון;
7. מוסד ללימודים תורניים לבנות שמקבל תמיכה לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985;
8. מכינה קדם-אקדמית או קדם-הנדסית של מוסד כאמור בפסקאות (1) עד (5) או מכינה קדם-צבאית מוכרת כהגדרתה בחוק המכינות הקדם-צבאיות, התשס"ח-2008.

תיקון 196 לחוק הביטוח הלאומי
בתיקון 196 לחוק נקבע כי הרחבת הגדרת ילד שנקבעה בסעיף 252(ג1) תחול גם במקרים הבאים:

1. הגדרת ילד של מבוטח/ת שנפטר עקב פגיעה בעבודה.

2. בן זוג של מבוטחת שנפטרה עקב פגיעה בעבודה - בן זוג של מבוטחת שנפטרה עקב פגיעה בעבודה זכאי לגמלה בתנאי שיש עמו ילד או שהכנסתו אינה עולה על 57% מהשכר הממוצע במשק. בן זוג של מבוטחת שבשעת פטירתה היה עמו ילד שמלאו לו 18 שנים אך לא נתקיימו בו התנאים האמורים בפסקאות (2) ו-(3) של הגדרת "ילד" שבסעיף 238 או התנאים שבסעיף 252(ג1), ייחשב כאלמן מהיום שבו נתקיים בילד תנאי מהתנאים האמורים בסעיף 238 או שהתקיימו בו התנאים האמורים בסעיף 252(ג1).

3. חידוש זכאות לקצבת תלויים בנפגע עבודה – אלמן שילדיו הגיעו לגיל 18 והם אינם עונים להגדרת ילד (והכנסתו עולה על 57% מהשכר הממוצע במשק), תפקע זכותו להמשיך ולקבל קצבת תלויים חודשית, וישולם לו מענק חד פעמי בשיעור של 36 קצבאות. במידה והבן/בת יעמדו בשלב מאוחר יותר בהגדרת ילד לפי התנאים האמורים בפסקאות (2) ו-(3) של הגדרת "ילד" שבסעיף 238 או התנאים שבסעיף 252(ג1), תחודש הקצבה והמענק ששולם יזקף על חשבון הקצבה.

4. דמי מחיה ליתום מפגיעת עבודה - עד תיקון 196 נקבע בחוק כי דמי מחיה והוצאות אבחון ישולמו בעד יתום שענה להגדרת ילד לפי סעיף 238, שעיקר זמנו מוקדש ללימודים על יסודיים או להכשרה מקצועית. בעקבות תיקון 196 הורחבה הגדרת יתום גם לתלוי שעונה להגדרת ילד לפי סעיף 252(ג1), והורחבו סוגי הלימודים המזכים בדמי מחיה בהתאם למסגרות הקבועות בסעיף 252(ג1). הערה : בהתאם לחוות דעת משפטית שקיבל המוסד שולמו עוד קודם לתיקון 196 דמי מחיה גם לילד שעונה להגדרה בסעיף 252(ג1).

5. הגדרת אלמן – בחוק הביטוח הלאומי אלמן הוא מי שהיה בן זוגה של המבוטחת בשעת פטירתה, כל עוד יש עמו ילד (לפי סעיף 238 לחוק) או הכנסתו אינה עולה 57% מהשכר הממוצע במשק (אלמן שעמו ילד זכאי לקצבת שאירים ללא מבחן הכנסה). בתיקון 196 הורחבה הגדרת ילד גם להגדרה הקבועה בסעיף 252(ג1).

6. חידוש זכאות לקצבת שאירים – אלמנה או אלמן שטרם מלאו להם 40 וילדיהם אינם עונים להגדרת ילד או אלמן שזכאותו לקצבת שאירים פקעה בשל הכנסות, מקבלים מענק חד פעמי בשיעור של 36 קצבאות. במידה וילדיהם יעמדו בשלב מאוחר יותר בהגדרת ילד כפי שנקבע בפסקאות (2) ו-(3) של הגדרת "ילד" בסעיף 238 או בתנאים שבסעיף 252(ג1), תחודש הקצבה והמענק ששולם יזקף על חשבון הקצבה.

7. דמי מחיה ליתום - עד תיקון 196 שולמו דמי מחיה והוצאות אבחון בעד יתום שעיקר זמנו מוקדש ללימודים על יסודיים או להכשרה מקצועית בלבד. בתיקון 196 הורחבו סוגי הלימודים המזכים בדמי מחיה גם למסגרות הקבועות בסעיף 252(ג1).

חוב גמלה
סעיף 308 לחוק קובע כי זכאי לגמלה בכסף, שנפטר בלי שגבה את מלוא הגמלה המגיעה לו, ישולם חוב הגמלה לשאיריו . תיקון 196 מרחיב את הגדרת השאירים גם לילד שעונה להגדרה הקבועה בסעיף 252(ג1).

מענק פטירה
מענק פטירה משולם לבן זוג של נפטר, שקיבל עד לפטירתו אחת מהקצבאות האלה: קצבת אזרח ותיק, הבטחת הכנסה, נכות כללית, שירותים מיוחדים, נפגעי עבודה, שאירים או אסירי ציון. אם אין לנפטר בן זוג, ישולם המענק לילדו, בתנאי שהילד עונה על הגדרת ילד לפי סעיף 238 לחוק. הרחבת הגדרת ילד בתיקון 196 אינה חלה על מענק פטירה.

תחילת תיקון 196
תחילתו של תיקון 196 היא ב-1 ביולי 2017. תשלומים בעד התקופה שמיום 1 ביולי 2017 עד 31 בדצמבר 2017, שולמו ביום 1 בינואר 2018.
זכאים שלא קיבלו את הקצבה מינואר 2018 ועד עתה מוזמנים לפנות למשרדנו.

לפרטים והבהרות ניתן לפנות לרו"ח אבנר עופר במשרדנו בעפולה.