גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 020-2000

הועד המקומי שינויים בחקיקה והיבטי מיסוי

לועד המקומי מעמד של רשות מקומית, דבר שמעניק לו פטור והקלות מס כפי שניתן לכל רשות מקומית אחרת.להלן נביא את עיקרי תיקון הצו ונרחיב בעניין היבטי המס בפעילות הועד המקומי. והאגודה השיתופית בתפקידיה הקהילתיים.

כללי

סעיף 90 לצו המועצות האזוריות קובע שכל ישוב יתנהל על ידי ועד מקומי.

ב- 11/99 תוקן צו המועצות האזוריות בכל הנוגע לבחירת ועד מקומי בישובים שיתופיים שאינם קיבוץ, קבוצה או מושב שיתופי שמכונים בצו "ישוב שיתופי מאוגד".

לועד המקומי מעמד של רשות מקומית, דבר שמעניק לו פטור והקלות מס כפי שניתן לכל רשות מקומית אחרת.להלן נביא את עיקרי תיקון הצו ונרחיב בעניין היבטי המס בפעילות הועד המקומי. והאגודה השיתופית בתפקידיה הקהילתיים.

הוראות צו המועצות האזוריות

קיום בחירות לועד המקומי בישוב שיתופי מאוגד שמספר הבוחרים בו שאינם חברי האגודה השיתופית (שיקראו להלן התושבים") עולה על מספר הבוחרים חברי האגודה יורה השר על קיום בחירות לועד המקומי.

כלומר בישובים בהם מספר התושבים עולה על חברי האגודה הועד המקומי תמיד יקבע על ידי בחירות כלליות.

בקשה של 20% מהתושבים

בישוב שיתופי מאוגד בו מספר התושבים אינו עולה על חברי האגודה השר יורה על קיום בחירות לועד המקומי על פי בקשה של 20% מבין הבוחרים בישוב שהוגשה במועד.

הוספת נציגות לועד האגודה

בישוב שיתופי מאוגד שבו ועד האגודה משמש כועד מקומי ומספר התושבים הוא לפחות 10% מכלל הבוחרים בישוב, השר יורה על צירוף נציג של התושבים לועד המקומי אם יקבל בקשה של אחד התושבים במועד הקבוע בצו. (בנוסח הקודם ה- 10% היה נמדד מהבוחרים שהם חברי האגודה השיתופית).

ביטול בחירת ועד מקומי

בישוב שיתופי מאוגד שמספר התושבים אינו עולה על מספר חברי האגודה אם בעבר הועד המקומי נבחר על ידי בחירות ניתן כיום לבקש לחזור למצב שבו נציגי האגודה יכהנו כועד מקומי + נציג התושבים והשר יאשר את הבקשה אם ביקשו זאת למעלה מ 80% מהבוחרים בישוב.

קיבוץ קבוצה ומושב שיתופי

לגבי ישובים אלו לא חל שינוי וחל עליהם הקבוע בסעיף 91 לפיו חברי ההנהלה של האגודה השיתופית להתיישבות של הישוב יכהנו כחברי הועד המקומי של הישוב.

היבטי מיסוי

חוק מס שבח ופקודת מס הכנסה מעניקות הטבות מס ופטורים למכירות של רשות מקומית והעברה ללא תמורה לרשות מקומית.

פטור לפי סעיף 72 – חוק מס שבח

סעיף 72 לחוק מס שבח קובע "מכירת זכות במקרקעין על ידי רשות מקומית... תהיה פטורה ממס".

כפי שנראה להלן הועד המקומי מהווה רשות מקומית כמו עירייה או מועצה מקומית.

סעיף 60 לחוק מס שבח קובע:

"מכירת זכות במקרקעין ללא תמורה למדינה, לרשות מקומית, לקרן הקיימת לישראל, או לקרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל – תהיה פטור ממס".

סעיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה מעניק פטור להכנסות של רשות מקומית שאינם מעסק.

סעיף 8 (א) לתקנות מס שבח (מס רכישה) קובע שיעור מס רכישה של 0.5% ברכישת מקרקעין שאין עמם הכנסה שנעשית על ידי רשות מקומית.

הועד המקומי הינו במעמד של רשות מקומית

הועד המקומי הישוב השיתופי מוקם ופועל מכוח סעיף 3 לפקודת המועצות המקומיות (נוסח חדש) ודינו כדין מועצה מקומית.

סעיף 3 לפקודת המועצות המקומיות קובע:

"(3) כינון ועדים מקומיים

נתכוננה מועצה מקומית באזור הכולל שני כפרים או יותר או חלקים מהם, יכול, בלי לפגוע בהוראות הפקודה, שצו הכינון של המועצה יורה הוראות בעניינים אלה: הקמת ועדים מקומיים בכפרים או בחלקים מהם, בכולם או במקצתם, הרכב הועדים, אזור שיפוטם, סמכויותיהם וחובותיהם, לרבות הסמכות להטיל על נכסים או אנשים שבאזור שיפוטם ארנונות, היטלים, אגרות ודמי השתתפות"

סעיף 12 לפקודת המועצות המקומיות קובע:

"12. דין ועד מקומי (תיקון תשכ"ו) לענין סעיפים 10 עד 11 ו-13 א דין ועד מקומי כדין מועצה מקומית; אולם העסקאות של ועד מקומי הנמנות עם המפורטות בסעיף 11, טעונות אישור המועצה המקומית, והחלטת המועצה המקומית בדבר מתן האישור תהא טעונה אישור כאילו היתה העסקה בנכסיה של המועצה המקומית".

מעמד הועד המקומי

בהתאם לכך הגדרת רשות מקומית בחוק הפרשנות, בתקנות מס רכישה ובחוק הרשויות המקומיות כוללת בתוכה ועד מקומי.

סעיף 3 לחוק הפרשנות קובע:

"רשות מקומית – עירייה, מועצה מקומית, ועד מקומי או איגוד ערים" (ההדגשות שלנו).

תקנה 1 לתקנות מס שבח מקרקעין מס רכישה (תשל"ה-1974) מגדירה:

"רשות מקומית – עירייה, מועצה מקומית או ועד מקומי לפי סעיף 3 לפקודת המועצות המקומיות ואיגוד ערים".

סעיף 1 לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה) תשי"ם-1980 קובע:

"רשות מקומית – עירייה, מועצה מקומית ועד מקומי או איגוד ערים".

סמכויות הועד המקומי

לועד המקומי סמכויות מוניציפליות בתחומו כמו של רשות מקומית.

סעיף 132 (א) לצו המועצות המקומיות מועצות אזוריות [תשי"ח 1958] קובע:

"לועד מקומי יהיו, בתחום הנהלתו, אותן הסמכויות שיש למועצה בתחום המועצה לפי סעיף 63 לצו זה, בכל אותם התנאים וההגבלות שסמכויות המועצה מותנות או מוגבלות בהם, אולם הועד לא יהיה רשאי להשתמש בסמכויות אלה אלא במידה שהמועצה אינה משתמש בהן וכל עוד שאין בכך משום סתירה להחלטות המועצה שהודיעו עליהן לועד, ולחוקי העזר שלה".

גבית מיסים

מכוח היותו רשות מקומית רשאי הועד המקומי לגבות מיסים, היטלים וארנונה.

סעיף 133 (א) לצו המועצות המקומיות מועצות אזוריות קובע:

"ועד מקומי רשאי להטיל בתחום הנהלתו כל מס או ארנונה כללית שהמועצה רשאית להטילם לפי סעיף 68 (א), ולפי חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג – 1992 (להלן – חוק ההסדרים) והתקנות שהותקנו לפיו (להלן – התקנות), ובכפוף למגבלות לועד שנקבעו בהם, ובלבד שהועד יקבל לכל פעולה כזו את אישור המועצה".

גבית ארנונה

על הועד המקומי חלות (תקנות ההסדרים במשק המדינה ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 1999) בכל הנוגע לגבית ארנונה.

סעיף 10 לתקנות קובע:

"לענין השיעור המזערי והמרבי שרשאית רשות מקומית להטיל על פי תקנות אלה יראו את הארנונה המוטלת על נכס הנמצא בתחום ועד מקומי, כסכום המצטבר של הארנונה המוטלת בשלו הן על ידיה ועד המקומי והן על דייה מועצה האזורית".

סמכויות גביה

לועד המקומי גם סמכויות גביה לרבות הטלת עיקולים על סרבני תשלום.

סעיף 19 (א) לפקודת המועצות המקומיות קובע:

"ארנונה המגיעה למועצה מקומית ניתנת לגבייה לפי הדין בדבר גביית ארנונה המגיעה לעירייה, בשינויים המחויבים לפי העניין, וארנונות – גולגולת, אגרות וסכומים אחרים המגיעים למועצה מקומית ניתנת לגבייה לפי הדין בדבר גביית אגרות המגיעות לעירייה,מחויבים לפי העניין, ולראש המועצה המקומית יהיו לענין זה הסמכויות של ראש עירייה לפי אותו דין".

סעיף 319 לפקודת העיריות קובע:

"בלי לפגוע בזכויותיו של ראש העירייה לפי סעיף 309 לצוות על תפיסת מיטלטליו של אדם שלא שילם ארנונה ועל מכירתם, רשאי הוא, במקרה שהחייב סירב או לא שילם את הסכום המפורש בהודעה כאמור בסעיף 306, וכתום חמישה עשר יום לאחר המצאת ההודעה – לעקל דמי שכירות או חובות המגיעים לחייב".

סעיף 19 (ב) לפקודת המועצות המקומיות קובע:

"לענין סעיף זה דין ועד מקומי כדין מועצה מקומית אלא שסמכותו של ראש העירייה ניתנת לעניין זה לראש הועד המקומי, ושר הפנים רשאי, בצו הכינון, להגביל את סמכויותיו של ועד מקומי לענין זה או להעבירן, כולן או מקצתן, למועצה המקומית".

ביקורת

הועד המקומי כרשות מקומית נתון לביקורת מבקר המדינה סעיף 3 (ב) לפקודת המועצות המקומיות קובע:

"ועד מקומי במילוי תפקידו כרשות מקומית יעמוד לביקורת מבקר המדינה; אולם הביקורת לא תופעל אלא אם הועדה לעניני ביקורת המדינה של הכנסת או מבקר המדינה החליטו על כך ובמידה שהחליטו".

התקנת חוקי עזר

הועד המקומי מוסמך לחוקק חוקי עזר בענין זה ראה בספרו של ע. שפיר אגרות והיטלי פיתוח ברשויות המקומיות חלק א' בעמודים 441, 442.

"כך רשאית הנהגת יישוב, שהוקנה לו מעמד של ועד מקומי על פי דין, ולא רק בדרך וולנטרית הסכמית, להטיל אגרות והיטלים למימון עלות ביצוען של תשתיות שונות בתחום היישוב, על כל המשתמע מכך. בסמכויות אלה משתמשים ועדים מקומיים בשנים האחרונות, בעיקר לשם הטלת חיובי ארנונה כללית... לפיכך, במידה ואכן לא פעלה המועצה מכח סמכותה שבחוק העזר שהתקינה בתחום שיפוטו של הועד המקומי, רשאי זה לדעתנו לפעול בנושא זה באופן עצמאי. ברור עם זאת, כי לצורך גביית אגרות או היטלים למטרה פלונית מחויב הועד להתקין חוק עזר המסמיך אותו לעשות כן, וכך לנהוג, לשם הטלתם וגבייתם של אגרה או היטל מכוחו של זה, בדיוק כפי שאמורה לנהוג על פי הדין מועצה אזורית".

האבחנה בין הועד המקומי לאגודה השיתופית

הועד המקומי בישוב השיתופי הינו גוף סטטוטורי והינו הועד של כלל התושבים בישוב. לועד המקומי סמכויות מתחום המשפט הציבורי וחלים עליו הכללים של המשפט הציבורי.

לעומת זאת האגודה השיתופית הינו תאגיד פרטי שמוקמת על-פי חוק האגודות השיתופיות שמהותה וסמכויותיה הינם רק על חברי האגודה בהתאם לקבוע בתקנון שלה.

למרות זאת בין האגודה השיתופית לועד המקומי קיים "קשר אמיץ" (ע"א 569/81 – אביגדור מושב עובדים, בבית המשפט העליון על ידי כבוד השופטת נתניהו).

סיכום

הועד המקומי הינו גוף עצמאי סטטוטורי בתחום המשפט הציבורי מינהלי שמוקם ופועל על פי פקודת המועצות המקומיות ומעמדו כמעמד של רשות מקומית.

קיימת זיקה בין הועד המקומי לאגודה השיתופית הפועלת להגשמת מטרותיה הקהילתיות– חברתיות כמו כן כל הרכוש שנועד לשימוש מוניציפלי רשום על שם האגודה השיתופית

שלטונות מיסוי מקרקעין העניקו לאגודה השיתופית במילוי תפקידה הקהילתי /מוניציפלי את הפטורים הניתנים בחוק לרשות מקומית.

לאור זאת במקרים בהם מקרקעין נמכרים על ידי אגודה ו/או הועד המקומי והתמורה מיועדת למטרות מוניציפליות יש לדרוש שבמכירה יינתן פטור ממס שבח לפי סעיף 72 לחוק מיסוי מקרקעין.

גם כאשר מתבצעים חילופי מקרקעין או רכישת זכויות במקרקעין על ידי הועד המקומי כגון בעת הפקעה או לצורך ארגון קרקעות במסגרת של הרחבת הישוב וכד' אין לחייב את הועד המקומי במס רכישה בשיעור 5% אלא 0.5% בהתאם לתקנה 8 לתקנות מס רכישה.